Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Co powinienem wiedzieć?

W przypadkach uzasadnionym ważnym interesem dłużnika np. zdarzenie losowe, trudna sytuacja materialna,  należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym mogą być umarzane lub rozkładane na raty.
W tym celu należy złożyć wniosek zawierający informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, oświadczenie o sytuacji majątkowej wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość osiąganych dochodów przez wszystkie osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo domowe. 
Uchwała nr XXXI/945/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Przedłożenie powyższych dokumentów umożliwi przeanalizowanie istnienia przesłanek koniecznych do udzielenia wyżej wymienionych ulg i następnie przedłożenie wniosku o podjęcie decyzji Prezydentowi Miasta.

Ponadto podanie numeru telefonu umożliwi kontakt z Państwem, przyśpieszy wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości, a także pozwoli na szybkie poinformowanie o rozstrzygnięciu.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o  umorzenie bądź rozłożenie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego lub czynszu dzierżawnego można złożyć osobiście lub przez inną osobę w biurze podawczym Urzędu.  Można go również przesłać pocztą.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa jest załatwiana w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku wraz z wszystkimi potrzebnymi dokumentami do rozpatrzenia sprawy. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ wezwie dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając termin na ich uzupełnienie.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek  złożony na piśmie w biurze podawczym bądź przesłany pocztą, powinien zawierać:

 1. dokładne określenie podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko w tym podanie numeru PESEL,  w przypadku przedsiębiorców dokładną nazwę w tym podanie numeru NIP,
 2. adres zamieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny,
 3. uzasadnienie,
 4. własnoręczny podpis,
 5. Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego w zakresie należności, do których nie stosuje się zapisów uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/945/2009 z dnia 17 grudnia 2009
 6. Oświadczenie o sytuacji majątkowej w przypadku należności Skarbu Państwa
 7. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis
 8. oryginalne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Ustalić dane niezbędne do wypełnienia wniosku, zgodnie z pkt.1.

Krok 2
sporządzić dokładny wniosek i złożyć go w biurze podawczym lub przesłać do urzędu za pośrednictwem poczty.

Krok 3
dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową wraz z oświadczeniem o sytuacji majątkowej.

Krok 4
informacja o rozstrzygnięciu zostanie przesłana pocztą lub ewentualnie na prośbę wnioskującego może zostać odebrana  osobiście w godzinach pracy urzędu: pon., wt., śr. 08.00 -16.00, czw. 08.00-17.00, pt. 08.00 – 15.00.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 9, tel. 32-338-64-20
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek może być przesłany pocztą.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Uchwała nr XXXI/945/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg (dotyczy należności Miasta Gliwice)
 2. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885) (dotyczy należności Skarbu Państwa).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN – Zaległości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.14/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBeata Malarska
Data wytworzenia informacji2020-07-24 07:01:29
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 07:01:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:07:38
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 07:01:29