Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ustalenie numeru porządkowego

Ustalenie numeru porządkowego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustalenie numeru porządkowego

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 47a ust. 4 pkt. 5 lit. a oraz ust. 4a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne numer porządkowy nadaje się dla:

 • budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów możliwe jest nadanie numeru porządkowego dla budynków:

 • istniejących (wybudowanych) – to budynek, który został zinwentaryzowany (namierzony w terenie) przez geodetę uprawnionego, a dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej przyjęta została do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • w trakcie budowy (w budowie) – oznacza, że proces budowlany został rozpoczęty, czego potwierdzeniem jest dokumentacja z inwentaryzacji budynku w budowie lub aktualizacji mapy sporządzona przez geodetę uprawnionego i przyjęta do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjne i kartograficznej,
 • prognozowanych do wybudowania (projektowanych) – oznacza, że: wydane zostało pozwolenie na budowę lub w przypadku budynków dla których ustawa prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę, dokonano zgłoszenia budowy właściwemu  organowi zgodnie z powołaną ustawą.

UWAGA:
Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem (załącznik może mieć postać kopii mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu, która stanowi załącznik do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy).

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.
Na wniosek zainteresowanych lub z urzędu Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 7 dni z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego   wraz z załącznikiem w postaci np. kopii mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału (załącznik w postaci ww. kopii mapy jest wymagany zawsze gdy nie można jednoznacznie określić lokalizacji budynku, dla którego ma zostać ustalony numer porządkowy),
 2. w sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa albo jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej z chwilą złożenia w organie:

          - dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;

 • Składając w organie pełnomocnictwo, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)

 • w opłatomacie mieszczącym się na parterze urzędu.


 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Za pośrednictwem platformy ePUAP, klikając w link: Ustalenie numeru porządkowego budynku
 • Pobrać z wirtualnego biura obsługi z zakładki: formularze, formularz wniosku „o ustalenie numeru porządkowego”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku lub w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu,

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • listownie, na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu lub w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

UWAGA:
Na podstawie art. 76a ust. 2b ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Istnieje możliwość poświadczenia na żądanie strony odpisu złożonego dokumentu z okazanym oryginałem.


Krok 4
Odebrać zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego w sposób określony we wniosku:

 • osobiście w siedzibie urzędu,
 • listownie,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP – wyłącznie w przypadku zawiadomień w formie elektronicznej.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 238 55 33;
 • Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 408 lub 419 na IV piętrze urzędu;

 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo,  należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • „Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego” wysyłane jest do wnioskodawcy listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP – w zależności od formy określonej przez wnioskodawcę.

 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1368),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Numer karty

GE.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnetta Guzdek
Data wytworzenia informacji2020-07-23 06:34:50
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 06:34:50
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja linkuAnna Imbiorska23-04-2024 11:00:44
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka13-12-2023 14:07:18
3Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach23-07-2020 06:48:46
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 06:34:50