Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Co powinienem wiedzieć?

Służebność gruntowa uprawnia każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego gruntu do korzystania z nieruchomości gminnej (obciążanej) celem dojścia i dojazdu do swojej nieruchomości.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o ustanowienie służebności obciążającej działkę gminną może złożyć osobiście osoba która zainteresowana jest zapewnieniem dojścia i dojazdu do swojej posesji lub za pośrednictwem innej osoby w biurze podawczym Urzędu.
Wniosek można również przesłać pocztą (tradycyjną) na adres Urzędu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Postępowanie dotyczące ustanowienia służebności gruntowej trwa ok.  3 miesięcy.
Czas trwania niniejszego postępowania uzależniony jest m.in. od takich czynników jak:

 • termin w jakim Urząd Miasta oczekiwać będzie na wykonanie operatu szacunkowego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego,
 • okresu koniecznego na zebranie opinii z innych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek zewnętrznych odnośnie możliwości obciążenia działki gminnej służebnością gruntową.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek powinien być złożony na piśmie sporządzonym samodzielnie.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. Dokładne określenie osoby występującej z wnioskiem o ustanowienie służebności,
 • w przypadku osób fizycznych: imię  i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL lub NIP, numer telefonu wnioskodawcy
 • w przypadku przedsiębiorców: dokładne określenie nazwy przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem formy prawnej, adres do korespondencji numer REGON lub NIP, telefon kontaktowy
 1. dokładne oznaczenie nieruchomości – numery geodezyjne działek gminnych oraz działek do których ma być ustanowiona służebność, wraz ze wskazaniem obrębu ewidencyjnego np. Czechowice, Nowe Miasto itp.
 2. uzasadnienie
 3. określenie orientacyjnej powierzchni i przebiegu jaka powinna zostać przeznaczona do obciążenia działki gminnej służebnością gruntową.
 4. własnoręczny podpis – w przypadku gdy właścicielem nieruchomości na rzecz której ma być ustanowiona służebność jest więcej osób wystarczy ich pisemne upoważnienie.

do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopie mapy zasadniczej z zaznaczeniem przebiegu planowanej służebności (mapa zasadnicza do nabycia w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta pok. 417)
 2. zgodę Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach na włączenie się do drogi publicznej z nieruchomości gminnej będącej przedmiotem wniosku o służebność.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Ustanawianie służebności po działkach gminnych następuje zawsze odpłatnie. Odpłatność ustanawiana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa służebności gruntowej. Do powyższej kwoty dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
Ponadto wnioskodawcę obciążają koszty związane ze sporządzeniem powyższego operatu szacunkowego, oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego i ujawnieniem służebności w księgach wieczystych.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną, następuje wstępny etap postępowania polegający na sprawdzeniu kompletności wniosku oraz zasadności prowadzenia postępowania mającego na celu ustanowienie służebności.

Krok 2
W przypadku gdy wniosek jest niekompletny Urząd informuje osobę zainteresowaną o konieczności uzupełnienia braków we wniosku.

Krok 3
W przypadku gdy wniosek nie zawiera braków formalnych oraz nie występują okoliczności wyłączające możliwość ustanowienia służebności, po sporządzeniu operatu szacunkowego, Urząd informuje osobę zainteresowaną  o warunkach na jakich odbędzie się ustanowienie służebności gruntowej.

Krok 4
Po akceptacji warunków wskazanych przez Urząd oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów  geodezyjno-prawnych Prezydent miasta Gliwice podejmuje stosowne zarządzenie w którym postanawia obciążyć nieruchomość gminną służebnością gruntową.

Krok 5
Zarządzenie  o którym mowa w pkt. 4 stanowi podstawę do sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego wraz z ujawnieniem służebności we właściwych księgach wieczystych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 14, tel. 32-338-64-14,
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek może być przesłany pocztą tradycyjną.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 1990z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740z poźn. zm.).
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-6127/14 z 20.05.2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty oraz powierzchnię użytkową budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości zarządzanego przez Prezydenta Miasta oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN - Udostępnianie nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.15/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDanuta Kukolnik
Data wytworzenia informacji2020-07-23 13:19:39
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 13:19:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:54:38
2aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:26:19
3aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:06:58
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 13:19:39