Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Co powinienem wiedzieć?

Przedsiębiorca który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe (służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej  posadowione na nieruchomości gminnej powinien złożyć wniosek o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na prawie do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości gminnej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Podmiotem, na rzecz którego może być ustanowiona służebność przesyłu, jest wyłącznie przedsiębiorca, a więc osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedmiotem działalności takiego przedsiębiorcy powinna być działalność związana z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych. Ustanowienie służebności przesyłu jest możliwe tylko na rzecz takiego przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych, lub który zamierza wybudować takie urządzenia

Służebność przesyłu umożliwia korzystanie z urządzenia przesyłowego, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również utrzymania, konserwacji sieci i remontu istniejących urządzeń z zastrzeżeniem każdorazowego informowania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zamiarze i terminie remontu lub konserwacji sieci i urządzeń oraz przywracania terenu do stanu poprzedniego po każdorazowym zakończeniu inwestycji.

Służebność ustanawiana jest w formie aktu notarialnego wraz z wpisem uprawnienia do księgi wieczystej.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o ustanowienie służebności obciążającej działkę gminną może złożyć przedsiębiorca którego urządzenia posadowione są na działce gminnej lub który zamierza wbudować takie urządzenia. Istnieje możliwość złożenia wniosku także przez osobę odpowiednio umocowaną. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu. Wniosek można również przesłać pocztą (tradycyjną) na adres Urzędu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Postępowanie dotyczące ustanowienia służebności przesyłu  trwa ok.  3 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek powinien być złożony na piśmie. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  1. Dokładne określenie podmiotu występującego z wnioskiem o ustanowienie służebności, wraz z podaniem numeru REGON lub NIP przedsiębiorcy,
  2. dokładne oznaczenie nieruchomości – numery geodezyjne działek gminnych wraz ze wskazaniem obrębu ewidencyjnego np. Czechowice, Nowe Miasto itp.
  3. określenie łącznej powierzchni koniecznej do obciążenia działki gminnej służebnością przesyłu, szerokości i długości pasa służebności (wraz z uwzględnieniem strefy ochronnej), a także parametrów technicznych urządzenia przesyłowego.
  4. uzasadnienie
  5. własnoręczny podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

Do wniosku należy dołączyć: kserokopię mapy zasadniczej z zaznaczonym przebiegiem planowanej służebności.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Ustanawianie służebności po działkach gminnych następuje odpłatnie. Odpłatność ustanawiana jest jednorazowo na podstawie sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa służebności przesyłu. Do powyższej kwoty dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
Ponadto wnioskodawcę obciążają koszty związane ze sporządzeniem powyższego operatu szacunkowego, oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem aktu notarialnego i ujawnieniem służebności w księgach wieczystych.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Po złożeniu wniosku przez zainteresowany podmiot, następuje wstępny etap postępowania polegający na sprawdzeniu kompletności wniosku oraz zasadności prowadzenia postępowania mającego na celu ustanowienie służebności.

Krok 2
W przypadku gdy wniosek jest niekompletny Urząd informuje zainteresowany podmiot o konieczności uzupełnienia braków we wniosku.

Krok 3
W przypadku gdy wniosek nie zawiera braków formalnych oraz nie występują okoliczności wyłączające możliwość ustanowienia służebności, po sporządzeniu operatu szacunkowego, Urząd informuje zainteresowany podmiot o warunkach na jakich odbędzie się ustanowienie służebności przesyłu.

Krok 4
Po akceptacji warunków wskazanych przez Urząd (w tym zgody na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego) oraz zgromadzeniu niezbędnych dokumentów  geodezyjno-prawnych Prezydent Miasta Gliwice podejmuje stosowne zarządzenie w którym postanawia obciążyć nieruchomość gminną służebnością przesyłu.

Krok 5
Zarządzenie  o którym mowa w pkt. 4 stanowi podstawę do sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego wraz z ujawnieniem służebności we właściwych księgach wieczystych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 14, tel. 32-338-64-14,
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek może być przesłany pocztą tradycyjną.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

  1. Ustawa z 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 1990z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740z poźn. zm.).
  3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-6127/14 z 20.05.2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty oraz powierzchnię użytkową budynków wchodzących w skład zasobu nieruchomości zarządzanego przez Prezydenta Miasta oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
     

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN - Udostępnianie nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.16/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDanuta Kukolnik
Data wytworzenia informacji2020-07-23 13:24:05
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 13:24:05
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 13:24:05