Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uzupenienie uprawnień diagnosty

Uzupenienie uprawnień diagnosty

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Uzupełnienie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Co powinienem wiedzieć?

O uzupełnienie uprawnienia może ubiegać się diagnosta, który:

 • nie posiada pełnego zakresu uprawnień do przeprowadzania wszystkich rodzajów badań technicznych pojazdów;
 • odbył wymagane szkolenie uzupełniające dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca
(zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego)

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty
 2. Kserokopia dotychczasowych uprawnień diagnosty (oryginał do wglądu),
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów (oryginały do wglądu),
 4. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym (oryginał do wglądu),
 5. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia);
 6. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - szczegółowe  informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi;

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik lub osoba upoważniona należy przedstawić:

 • do wglądu dowód osobisty;
 • oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa lub upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wydaniu uprawnienia diagnosty - 48 zł.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za uzupełnienie uprawnień diagnosty do wykonania badań technicznych pojazdów:
48 zł Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wydaniu uprawnienia diagnosty
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2
Wypełnić wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów – rozszerzenie zakresu uprawnień.

Krok 3
Uiścić niezbędne opłaty w przypadku, kiedy są wymagane -  szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym lub w pokoju nr 319 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach (istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro).

Krok 5
W przypadku odbioru decyzji potwierdzającej wydanie uprawnienia diagnosty przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Krok 6
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę poprzez pocztę tradycyjną lub osobiście w siedzibie Urzędu – o formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon: 32-239-11-72
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1921 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM – Diagności

Numer karty

KM.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-07-30 10:47:18
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-30 10:47:18
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-03-2023 13:38:36
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:40:54
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach30-07-2020 10:47:18