Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 83 i 83a ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia.
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów nie jest wymagane m. in. w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych (np. gat. jabłoń domowa, orzech włoski, leszczyna pospolita), z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 2. drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,
 3. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 4. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty (po przeprowadzeniu oględzin przez właściwy organ),
 5. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne, urządzona pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 6. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą ( wymagane zgłoszenie),
 7. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 8. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Pełny zakres wyłączenia stosowania wymogu uzyskania zezwolenia zawiera art. 83f ustawy o ochronie przyrody.

Kto może załatwić sprawę?

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
   

Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową;
 2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy – zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  - wypełniony wniosek.
 2. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) wówczas, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu ani jego wieczystym użytkownikiem.
 3. Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji ozamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  - w przypadku spółdzielni mieszkaniowych - oświadczenie o udostępnianiu informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie, drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
 4. Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  - w przypadku wspólnot mieszkaniowych - oświadczenie o udostępnianiu informacji członkom wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie, drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
 5. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego
  - w przypadku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń zgodnie z art. 83b ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
 6. Oryginał lub  urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik.
 7. Rysunek lub mapę określające usytuowanie drzew(a) lub krzewów(u) w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
  zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.
 8. Projekt planu
  1. nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochronny środowiska wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania - jeżeli są planowane,
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania - jeżeli są planowane.
 9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięcia dla którego wymagane jest uzyskanie, zgodnie z ustawą 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
 10. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – jeżeli zostało wydane.
 11. Dokumentacja fotograficzna drzew lub krzewów (opcjonalnie).

Należy potwierdzić zgodność wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów z oryginałami.
 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej zgodnie z ust. 44 pkt 2 ppkt 6 części III załącznika do ustawy z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 3. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.,
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 5. w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 6. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  1. 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  2. 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o zamiarze budowy i zagospodarowania terenu.

 1. krzewu lub krzewów, rosnących w skupiskach pokrywających grunt powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie     zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni,
 3. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 4. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 5. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 6. z grobli stawów rybnych;
 7. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
 8. drzew lub krzewów usuwanych z terenów poligonów lub placów ćwiczeń służących obronności państwa.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów w holu głównym Urzędu Miejskiego, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Krok 2
Odbiór zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić przez wysyłkę lub u osoby prowadzącej sprawę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój nr 337, piętro III
Nr telefonów:  32-239-11-75,  32-238-55-16,  32-239-12-86
Adres email: sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice (art.127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 KPA).

Kategoria sprawy:

SR – Zieleń

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.14/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Czyżewska
Data wytworzenia informacji2020-07-28 13:39:59
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 13:39:59
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja metryczkiAlicja Białorucka30-11-2023 15:03:52
2Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka30-11-2023 15:03:52
3aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:28:42
4Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka31-07-2023 11:21:41
5Zmiana tytułu dokumentuAlicja Białorucka31-07-2023 11:18:41
6aktualizacja publikatora podstawy prawnej oraz zmiana nazwy kartyAlicja Białorucka31-07-2023 11:18:41
7aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:00:13
8Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 13:39:59