Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Opinia konserwatorska

Opinia konserwatorska

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Uzyskanie opinii konserwatorskiej

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Co powinienem wiedzieć?

 1. Uzyskanie opinii konserwatorskiej jest konieczne dla obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.
 2. Miejski Konserwator Zabytków opiniuje obiekty zabytkowe chronione ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Śląski Wojewódzki Konserwator opiniuje obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (w tym teren Starego Miasta, tj. zamknięty ulicami Górnych i Dolnych Wałów oraz Jana Pawła II) oraz tereny zielone i obiekty poprzemysłowe.
 4. Organ administracji publicznej, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (np. przeprowadzić wizję w terenie.)
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika.
 3. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 4. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 7 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa* udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
 6. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 7 lokali tzw. „mała wspólnota” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do miesiąca, w sprawie szczególnie skomplikowanej do 2-ch miesięcy od daty złożenia wniosku (nie wliczając terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. 1 egzemplarz projektu lub koncepcji wraz z dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego.
 2. Pełnomocnictwo AB
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie opinii nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularz pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub na stanowisku Wydziału AB/PP lub w sekretariacie w pok. 516-518.

Krok 2
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową.

Krok 3
Potwierdzeniem wykonania usługi jest opinia konserwatorska (pismo lub postanowienie Prezydenta Miasta) uzgadniająca przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, którą odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Gliwice do Ministra Kultury w Warszawie, za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

AB - Miejski Konserwator Zabytków

Numer karty

AB.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-07 10:02:57
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-07 10:02:57
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 11:20:27
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:37:53
3Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz07-07-2020 13:49:56
4Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz07-07-2020 10:53:33
5Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz07-07-2020 10:02:57