Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Co powinienem wiedzieć?

Otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu wraz z wielojęzycznym standardowym formularzem (UE) może każda osoba, która jest zameldowana na terenie miasta Gliwice na pobyt stały lub czasowy.

Wniosek o uzyskanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy można złożyć:

 • jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy,
 • po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy, składa się na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Uwaga!
Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, wówczas gdy wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, również został złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

Kto może załatwić sprawę?

 • Osoba uprawniona do otrzymania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną,
 • Pełnomocnik osoby uprawnionej do otrzymania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy - składający pełnomocnictwo w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.  

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich.
Uwaga!
W przypadku wniosku składanego za pośrednictwem operatora pocztowego albo drogą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE).Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE).
 3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy albo Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców  
  – jeżeli zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy nie zostało wcześniej uzyskane.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu – jeżeli zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy nie zostało wcześniej uzyskane.
 5. Dowód osobisty lub paszport osoby wnioskującej albo pełnomocnika – do wglądu, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 6. Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wynosi 17 zł. (nie jest to opłata skarbowa) – wpłat dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL48 1160 2202 0000 0005 0904 4009  Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy wynosi 17zł. (jeżeli zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy nie zostało wcześniej uzyskane). –  wpłat dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN : PL48 1160 2215 1108 0410 0000 0055  Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest między innymi złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu
- wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy. Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE):
17 zł Wniosek o wydanie wielojęzycznego zaświadczenia o zameldowaniu
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
17 zł Z tytułu pełnomocnictwa za wydanie wielojęzycznego standardowgo formularza (UE) -
Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE). Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 2
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice albo dostarczyć drogą elektroniczną.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Uwaga!
Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, wówczas gdy wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, również został złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.


W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Krok 3
Uzyskać wielojęzyczny standardowy formularz (UE).

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.

Telefony:

 1. Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 2. Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
Uwaga!
Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (UE) można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, wówczas gdy wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, również został złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 04 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 860).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
 5. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z póź. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.76/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-27 12:17:22
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 12:17:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka24-04-2024 08:58:01
2Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka27-12-2023 11:15:06
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:50:49
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz14-04-2023 10:03:39
5Aktualizacja druku pełnomocnictwaAnna Imbiorska14-04-2023 08:09:30
6Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz13-04-2023 15:01:45
7aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 09:53:00
8Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 13:42:59
9Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 12:17:22