Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Co powinienem wiedzieć?

Instruktorem jest osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 8. jest wpisana do ewidencji instruktorów


Wykładowcą jest osoba, która:

 1. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 2. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 4. jest wpisana do ewidencji wykładowców.

Uwaga: terminy określone pkt 3 niniejszego opisu usługi uważa się za wszczęte z dniem dostarczenia do organu kompletu dokumentów (również egzaminu).

Obowiązki instruktora i wykładowcy
 

Instruktor jest obowiązany:

 1. przekazywać staroście:
  1. numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  2. informację o zmianie danych - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

zakres:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 3. adres zamieszkania;
 4. wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;

 

 1. corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego,
 2. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach
 3. rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
 4. poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
 5. posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.


Koszty okresowych badań lekarskich i psychologicznych oraz koszt uczestnictwa w warsztatach ponosi:

 1. podmiot prowadzący szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem - w przypadku gdy instruktor jest przez niego zatrudniony;
 2. jednostka wojskowa lub jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w przypadku gdy instruktor pełni w niej służbę lub jest w niej zatrudniony;
 3. zainteresowana osoba - w pozostałych przypadkach.


Wykładowca jest obowiązany:

 1. przekazywać staroście:
  1. numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  2. informację o zmianie danych - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.
   zakres:   
   1. imię i nazwisko;
   2. numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
   3. adres zamieszkania;
   4. wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
 2. corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego
 3. do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;
 4. rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
 5. poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
 6. posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub w przypadku posiadania oryginału/notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu z krajowego rejestru karnego (zaświadczenie o niekaralności) upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia (pełnomocnictwo pisemne / pełnomocnictwo wniesione do protokołu). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

-> "Wzór pełnomocnictwa" do pobrania w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
  Wniosek powinien być podpisany przez instruktora.
 2. Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych
 3. prawo jazdy z odpowiednią kategorią - stosownie do składanego podania (określone pkt "Co powinienem wiedzieć?" niniejszego opisu usługi)
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 5. orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
 6. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla instruktorów,
 7. dokument potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,
 8. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za nw. przestępstwa.
  1.  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 9. Pełnomocnictwo KM

Dowiedz się więcej o badaniach lekarskich

Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem pracy", oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
Zakres badań lekarskich obejmuje ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego. Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami, a następnie okresowo dla osób w wieku:

 1. do 60 lat - co 5 lat;
 2. powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badań stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów.
Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.

Dowiedz się więcej o kursie dla instruktorów

Kurs dla kandydatów na instruktorów może prowadzić ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, jednostka wojskowa - w zakresie szkolenia instruktorów na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; jednostka organizacyjna służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem - w zakresie szkolenia instruktorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem.

Kurs dla kandydatów na instruktorów jest prowadzony w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy, przy czym w przypadku rozszerzania posiadanych uprawnień instruktora osoba ta uczestniczy jedynie w kursie uzupełniającym.
Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne w zakresie:
  1. nauki podstaw techniki jazdy,
  2. przepisów ruchu drogowego,
  3. zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  4. problematyki:
   –  wypadków drogowych,
   –  psychologii transportu,
   –  etyki zawodu instruktora,
  5. wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu
   – prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;
 2. zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia - prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;
 3. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności - przeprowadzane w formie egzaminu.


Kurs uzupełniający dla instruktorów obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie właściwym dla uprawnień instruktora w danej kategorii prawa jazdy;
 2. kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności przeprowadzane w formie egzaminu.


Ośrodek Szkolenia Kierowców lub inny podmiot wydaje kandydatowi na instruktora lub instruktorowi zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu, jeżeli osoba ta:

 1. uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach;
 2. uzyskała pozytywny wynik egzaminu, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 pkt 3 lub ust. 4 pkt 2.

Dowiedz się więcej o egzaminie dla instruktorów/wykładowców

Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu przesłanego wraz z listą zawierającą następujące dane:

 1. oznaczenie starosty;
 2. imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych na egzamin;
 3. numery PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 4. numer uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy oraz ich zakres, jeżeli osoba posiada uprawnienia;
 5. datę uzyskania poszczególnych uprawnień;
 6. zakres kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia, dla których ma być przeprowadzony egzamin.

Szczegółowy tryb przeprowadzania, trwania oraz zakresu egzaminu został określony rozdziałem 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wpis do ewidencji instruktorów następuje po wniesieniu nw. opłat oraz spełnieniu wymagań określonych w pkt "Co powinienem wiedzieć?" niniejszego opisu usługi.

Wysokość opłaty za wpis do ewidencji:

 1. instruktorów - wynosi 50 zł;
 2. wykładowców - wynosi 50 zł.


Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców:
50 zł Wysokość opłaty za wpis do ewidencji: instruktorów
50 zł Wysokość opłaty za wpis do ewidencji: wykładowców
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (formularz do pobrania w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Krok 2
Posiadać wymagane dokumenty

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach;

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Krok 5
Uiścić opłatę;

Krok 6
W przypadku odbioru dokumentów przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę (wzór pełnomocnictwa określony w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon:  239 11 72
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM – Instruktorzy

Numer karty

KM.42/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-07-30 13:15:00
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-30 13:15:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-03-2023 15:49:29
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:35:14
3Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?Dorota Rynkiewicz07-02-2023 13:29:41
4Zmiana statusu dokumentuAlicja Banach30-07-2020 13:56:33
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach30-07-2020 13:15:00