Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Co powinienem wiedzieć?

Instruktorem jest osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii; 
  4. kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 8. jest wpisana do ewidencji instruktorów  

  Wymóg, o którym mowa w pkt. 1 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
 2. kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.   

Wykładowcą jest osoba, która:

 1. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 2. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Dowiedz się więcej o egzaminie dla instruktorów/wykładowców 
Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.

Tryb przeprowadzania, trwania oraz zakresu egzaminu został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce instruktorzy.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia (pełnomocnictwo pisemne) dołączając do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jednak z uwagi na rozwiązania proceduralne zastosowane w tej kwestii niezależne od organu związane ze zgłoszeniem kandydata na instruktora/wykładowcę do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Sprawdzającej Kwalifikacje Kandydatów na Instruktorów oraz Kandydatów na Wykładowców i Wykładowców Nauki Jazdy w Katowicach na egzamin sprawdzający kwalifikacje, organ może przedłużyć i wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
  Wniosek powinien być podpisany przez kandydata.
 2. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych – dołączona do powyższego wniosku.
 3. prawo jazdy z odpowiednią kategorią - stosownie do składanego podania (określone w pkt. "Co powinienem wiedzieć?" niniejszego opisu usługi) – do wglądu, dot. kandydata na instruktora.
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 5. orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.
 6. kserokopia zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla instruktorów,
 7. dokument potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,
 8. Dowód wniesienia (uiszczenia) wymaganych opłat,
 9. oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za nw. przestępstwa.
  1.  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 10. Pełnomocnictwo KM
  - W przypadku, gdy wniosek podpisany przez stronę składa pełnomocnik należy przedstawić:
  •    oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa;
  •    do wglądu: dowód osobisty pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wysokość opłaty za wpis do ewidencji:

 1. instruktorów - wynosi 50 zł;
 2. wykładowców - wynosi 50 zł.

Wpłat dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców:
50 zł Wysokość opłaty za wpis do ewidencji: instruktorów
50 zł Wysokość opłaty za wpis do ewidencji: wykładowców
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców (formularz do pobrania w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Krok 2
Posiadać wymagane dokumenty

Krok 3
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro);
Komplet dokumentów można przesłać także drogą elektroniczną lub pocztową (uwaga: złożenie wniosku elektronicznego wiąże się z koniecznością dostarczenia do Urzędu oryginału dokumentów). W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Krok 4
Uiścić opłatę;

Krok 5
W przypadku odbioru dokumentów przez pełnomocnika zobowiązany jest on dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt sprawy (wzór pełnomocnictwa określony w pkt. „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon:  239 11 72
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać także drogą elektroniczną lub pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawę można załatwić częściowo elektronicznie klikając w link:
- Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy 
(uwaga: złożenie wniosku elektronicznego wiąże się z koniecznością dostarczenia do Urzędu oryginału dokumentów).

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna (art. 127 § 1a Kpa). Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 54 § 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, organ sporządza uzasadnienie zaskarżonej decyzji i przekazuje je do sądu wraz ze skargą, aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.

Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy.

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

KM – Instruktorzy

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.42/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-07-30 13:15:00
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-30 13:15:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka11-12-2023 14:09:35
2aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka31-07-2023 09:48:13
3Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoKrystyna Kasprzyk05-07-2023 12:46:22
4Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 09:59:02
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska26-05-2023 14:33:45
6Modyfikacja RODODorota Rynkiewicz11-05-2023 13:59:39
7Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz08-05-2023 10:37:41
8Aktualizacja publikatorów ustawKrystyna Kasprzyk20-04-2023 10:55:01
9aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska06-03-2023 15:49:29
10aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:35:14
11Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?Dorota Rynkiewicz07-02-2023 13:29:41
12Zmiana statusu dokumentuAlicja Banach30-07-2020 13:56:33
13Utworzenie dokumentuAlicja Banach30-07-2020 13:15:00