Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice

Co powinienem wiedzieć?

 • Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych przed rozpoczęciem świadczenia usług. Na terenie Gliwic ww. ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Gliwice.
 • Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 • Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 • Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:
  • określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem jego siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna - wraz z adresem zamieszkania,
  • nazwę i adres obiektu,
  • informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
  • informację o liczbie miejsc noclegowych.
 • Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organ prowadzący ewidencję o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych,
  • zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.
 • Prezydent Miasta Gliwice ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście lub wyznaczony przez nią pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie) zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice
  - wraz z załącznikami, którymi są: opis obiektu i deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych.
 2. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony (wraz z dowodem uiszczenia opłaty od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać i wypełnić wniosek wraz z jego załącznikami.

Krok 2
Wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (w Biurze Podawczym - w holu na parterze urzędu).

Krok 3
Na podstawie złożonego kompletnego wniosku dokonywany jest wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice (zostaje założona karta ewidencyjna takiego obiektu).

Krok 4
Informacja o dokonanym wpisie do ewidencji zostaje przesłana na wskazany adres korespondencyjny.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Usług Komunalnych
III piętro, pokój nr 366
tel. 32-239-11-58, 32-238-54-24
faks 32 238-55-80

e-mail: uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Pocztą tradycyjną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

UK - Obiekty świadczące usługi hotelarskie

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Numer karty

UK.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 08:06:53
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 08:06:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:18:25
2Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach29-07-2020 08:14:45
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 08:06:53