Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców potwierdzony w formie zaświadczenia

Co powinienem wiedzieć?

O wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i wydanie zaświadczenia o dokonanym wpisie może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) deklarujący prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze miasta Gliwice w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców.

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców powinien być wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę (stronę) przed jego złożeniem.

Sprawdź co musisz wiedzieć aby poprawnie wypełnić wniosek.
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:
-> Dowiedz się jak zostać przedsiębiorcą
Informacje dla osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej:
-> Krajowy Rejestr Sądowy – informacje ogólne
-> Opłaty obowiązujące w postępowaniu rejestrowym
-> Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS 

Na dzień złożenia wniosku o wpis przedsiębiorca winien dysponować dokumentami potwierdzającymi spełnienie niżej wymienionych warunków niezbędnych do poprawnego wypełnienia wniosku.

 1. Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
  1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
   - salę wykładową,
   - pomieszczenie biurowe,
   - plac manewrowy,
   - pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
  2. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia; nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

 

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia (pełnomocnictwo pisemne) dołączając do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych – dołączona do powyższego wniosku.
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej i administracyjnej szczegółowe informacje znajdują się w pkt. "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi;
 4. Do wglądu: dowód osobisty strony;
 5. Pełnomocnictwo KM
  - W przypadku, gdy wniosek podpisany przez stronę składa pełnomocnik należy przedstawić:
  • oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa;
  • do wglądu: dowód osobisty pełnomocnika;

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców

w wysokości - 500 zł.


Wpłaty należy dokonać  na rachunek Urzędu w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców potwierdzony w formie zaświadczenia:
500 zł Opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy przygotować wymagane dokumenty;

Krok 2
Wypełnić wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Krok 3
Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt. "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi;

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach (istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 319 (III piętro);
Komplet dokumentów można przesłać także drogą elektroniczną lub pocztową (uwaga: złożenie wniosku elektronicznego wiąże się z koniecznością dostarczenia do Urzędu oryginału dokumentów). W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.

Krok 5
W przypadku odbioru zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przez pełnomocnika zobowiązany jest on dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt sprawy (wzór pełnomocnictwa określony w pkt. „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 319, III piętro
Telefon: 32-239-12-67
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać także drogą elektroniczną lub pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawę można załatwić częściowo elektronicznie klikając w link:
- Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
(uwaga: złożenie wniosku elektronicznego wiąże się z koniecznością dostarczenia do Urzędu oryginału dokumentów).

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1541 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111);   
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885 z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).
 

Kategoria sprawy:

KM - Ośrodki Szkolenia Kierowców

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.16/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-07-31 07:01:33
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-15 13:02:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka12-12-2023 09:08:23
2Aktualizacja publikatora ustawAlicja Białorucka08-12-2023 13:26:36
3Aktualizacja RODOAnna Imbiorska31-07-2023 09:09:24
4Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 11:49:13
5Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska05-07-2023 09:41:19
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska26-05-2023 14:30:03
7Modyfikacja RODODorota Rynkiewicz11-05-2023 13:57:23
8Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz09-05-2023 09:37:02
9Aktualizacja publikatorów ustawKrystyna Kasprzyk20-04-2023 10:51:14
10Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska06-03-2023 12:57:18
11aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 15:31:14
12Utworzenie dokumentuAlicja Banach31-07-2020 07:01:33