Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wtórnik licencji taxi

Wtórnik licencji taxi

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Podstawa prawna weryfikacji: Ustawa o zmianie  ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1123).
Wymagane dokumenty:
Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. :

 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dokument nie podlega zwrotowi),
 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Opis:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - wydanie wtórnika

Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, ze względu na zagubienie, utracenie lub zniszczenie licencji.
 2. Wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się na okres zgodny z podaniem o jej udzielenie.
 3. Organem właściwym w sprawach wydania wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał uprawnienie.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia
  Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika przedmiotowej licencji (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?") najpóźniej przy odbiorze dokumentu.*
 3. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku działania  przez ustanowionego pełnomocnika.

* Brak obligatoryjności przedłożenia dokumentu do wniosku o wydanie wtórnika

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości:

 1. 20 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
 2. 25 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 3. 30 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości:

 1. 50 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
 2. 62,50 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 3. 75 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego na terenie całego kraju (bez dodatkowych opłat prowizyjnych),
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy:
20 zł w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
25 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
30 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat
Opłata za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy:
50 zł w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
62,50 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
75 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Krok 5
W przypadku odbioru wtórnika licencji przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1220);
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od pisma kończącego sprawę przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259), w związku z § 2ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.

Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy.
 

Kategoria sprawy:

KM - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.102/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Kujawa
Data wytworzenia informacji2020-08-11 14:20:03
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-11 14:20:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka02-04-2024 13:15:02
2Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka11-12-2023 10:18:10
3Aktualizacja kartyAlicja Białorucka26-10-2023 11:38:42
4Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka26-10-2023 11:38:42
5Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 11:25:57
6Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska05-07-2023 11:24:13
7Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 10:53:11
8aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 14:26:15
9Utworzenie dokumentuAlicja Banach11-08-2020 14:20:03