Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wtórnik zezwolenia na przewóz regularny specjalny

Wtórnik zezwolenia na przewóz regularny specjalny

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - wydanie wtórnika

Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego w zakresie wykonywania działalności jw., deklarująca chęć jego uzyskania ze względu na zagubienie, utracenie lub zniszczenie zezwolenia.
 2. Organem właściwym w sprawach wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta Gliwice oraz na terenie miasta Gliwice i/lub powiatów: gliwickiego oraz tarnogórskiego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej jest Prezydent Miasta Gliwice.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia. Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika przedmiotowej licencji (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?") najpóźniej przy odbiorze dokumentu.
 3. Pełnomocnictwo KM - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia (przebieg linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice) w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  do 1 roku– 12,50 zł
  do 2 lat - 15 zł
  do 3 lat – 17,50 zł
  do 4 lat – 22,50 zł
  do 5 lat – 27,50 zł
   
 2. Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia (przebieg linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice) w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  do 1 roku – 31,25 zł
  do 2 lat – 37,50 zł
  do 3 lat – 43,75 zł
  do 4 lat – 56,25 zł
  do 5 lat – 68,75 zł
   
 3. Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia (przebieg linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów: gliwicki i /lub tarnogórski) w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  do 1 roku – 17,50 zł
  do 2 lat - 20 zł
  do 3 lat – 22,50 zł
  do 4 lat – 27,50 zł
  do 5 lat - 30 zł
   
 4. Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia (przebieg linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów: gliwicki i /lub tarnogórski) w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  1 roku – 43,75 zł
  do 2 lat - 50 zł
  do 3 lat – 56,25 zł
  do 4 lat – 68,75 zł
  do 5 lat – 75 zł

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy (przebieg linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice):
12,50 zł dla zezwolenia obowiązującego do 1 roku
15 zł do 2 lat
17,50 zł do 3 lat
22,50 zł do 4 lat
27,50 zł do 5 lat
Opłata za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości (przebieg linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice):
31,25 zł dla zezwolenia obowiązującego do 1 roku
37,50 zł do 2 lat
43,75 zł do 3 lat
56,25 zł do 4 lat
68,75 zł do 5 lat    
Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy (przebieg linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów):
17,50 zł dla zezwolenia obowiązującego do 1 roku
20 zł do 2 lat
22,50 zł do 3 lat
27,50 zł do 4 lat
30 zł do 5 lat
Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy (przebieg linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów):
43,75 zł dla zezwolenia obowiązującego do 1 roku
50 zł do 2 lat
56,25 zł do 3 lat
68,75 zł do 4 lat
75 zł do 5 lat   
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Krok 5
W przypadku odbioru wtórnika zezwolenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1220);
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od pisma kończącego sprawę przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259), w związku z § 2ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.

Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy.
 

Kategoria sprawy:

KM - Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.107/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-21 11:11:36
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-21 11:11:36
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka11-12-2023 10:25:50
2Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska05-07-2023 11:40:13
3Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 11:01:23
4aktualizacja treści w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty"Anna Imbiorska23-05-2023 08:49:41
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:44:51
6Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz21-08-2020 11:11:36