Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

Wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

Wydział:

Biuro Obsługi Interesantów

Co powinienem wiedzieć?

Uwierzytelniony odpis wpisu/decyzji wydaje się w celu odtworzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, bądź w celu spełnienia wymogów formalnych przewidzianych prawem (np. na potrzeby banków, firm organizujących przetargi, instytucji udzielających dotacji itp.).

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek składa przedsiębiorca lub jego pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Uwierzytelniony odpis wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z KPA jest wydawany do 7 dni od daty złożenia (otrzymania) kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Wzór pełnomocnictwa
  - Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa: oryginał, odpis, wypis lub kserokopia (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa w kwocie 5,00 zł za każdą rozpoczętą stronę dokumentu.
(z dopiskiem: opłata skarbowa za wydanie odpisu wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej ze wskazaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub nazwy firmy)

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr : 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa:
5 zł Opłata skarbowa za każdą rozpoczętą stronę dokumentu

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać i wypełnić wniosek.

Krok 2
Uiścić opłatę z wydanie odpisu.

Krok 3
Wypełniony wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty (oraz pełnomocnictwem o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (w Biurze Podawczym w holu na parterze Urzędu bądź bezpośrednio w pokoju nr 010),
 • przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

  Urząd Miejski w Gliwicach
  ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice
   
 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Krok 4
Odpis wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej może być:

 • odebrane przez wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu na stanowisku Działalności Gospodarczej,
 • przesłane na wskazany adres korespondencyjny.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach, Biuro Obsługi Interesantów
Parter - pokój 010,  Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 32-239-11-84, 32 238-56-76

faks. 32-231-27-25
e-mail: boi@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 • pocztą tradycyjną,
 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP klikając w link:  Pismo ogólne

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

BOI - Działalność Gospodarcza

Numer karty

BOI.5/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Hulin
Data wytworzenia informacji2020-07-21 11:07:12
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-21 11:07:12
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuAnna Imbiorska22-05-2024 15:44:51
2Aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-05-2024 15:44:51
3Aktualizacja kartyAlicja Białorucka22-05-2024 14:05:50
4Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska07-12-2023 10:43:57
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:35:32
6Aktualizacja: Krok 1Dorota Rynkiewicz13-02-2023 15:20:20
7Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?Dorota Rynkiewicz09-02-2023 16:07:59
8Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach21-07-2020 12:19:29
9Utworzenie dokumentuAlicja Banach21-07-2020 11:07:12