Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydział:

Wydział Środowiska

Co powinienem wiedzieć?

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel nieruchomości lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy - zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego Wydział wszczyna postępowanie administracyjne w momencie złożenia kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Załączniki do wniosku:
  1. Kserokopia dowodu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa kupna sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, odpis księgi wieczystej)
  2. 2 egz. mapy z projektem zagospodarowania działki (działek) z zaznaczonym obrysem powierzchni terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej oraz terenu nie zainwestowanego - o ile taki teren ma pozostać do wyłączenia i naniesioną granicą użytków rolnych, obejmujący całe zamierzenie budowlane.   
  3. Bilans powierzchni terenu przeznaczonego do wyłączenia (wyrażony w pełnych m² lub z dokładnością do 0,0001 ha) w klasach w klasach bonitacyjnych i użytkach z podziałem na działki ewidencyjne powinien obejmować powierzchnie, w tym:
   - powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych,
   - powierzchnie utwardzone (np. dróg, parkingów, placów i chodników)
   - minimalną powierzchnię biologicznie czynną,
   - układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w szczególności wodociągowych, ujęć wody, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków. 

   Wnioskowana powierzchnia  do wyłączenia z produkcji rolniczej,  powinna być zgodna z granicami działki budowlanej.                                                                
  4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  5. Opinia lokalizacyjna (przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego)
  6. Oświadczenie właściciela o aktualnej cenie rynkowej gruntu (wartość w m²).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Informacja o wymaganych opłatach skarbowych:

Wniosek i załączniki zwolnione są z opłaty skarbowej (zgodnie z zał., cz. III pkt 44, do ustawy z dnia 16.11.2006 r o opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł zgodnie z  częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową należy dokonać przed złożeniem wniosku przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy:

MILLENNIUM S.A. nr 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055 lub w opłatomatach w  budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21. Pozostałe informacje o opłacie skarbowej dostępne pod adresem
 https://bip.gliwice.eu/numery-kont-bankowych-urzedu-miejskiego
 
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym-Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Krok 2
Odbiór decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej może nastąpić u osoby prowadzącej sprawę lub przez wysyłkę decyzji.

 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 330, - IIIp
Tel. 32-238-54-60
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą.

 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia ustawy z dnia  3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Kategoria sprawy:

SR - Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Numer karty

ŚR.20/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIzabela Skowronek
Data wytworzenia informacji2020-07-28 11:34:15
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 11:34:15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:10:15
2Wykreślenie z podstawy prawnej numerów dzienników ustaw.Krystyna Kasprzyk20-02-2023 11:54:58
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 11:34:15