Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Co powinienem wiedzieć?

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, w trakcie prowadzonej egzekucji organ egzekucyjny stosuje wobec różnych składników majątkowych zobowiązanego środki egzekucyjne (zajęcia), które mają doprowadzić do zaspokojenia obowiązku określonego w tytule wykonawczym (mogą to być np. zajęcie rachunku bankowego, świadczenia z ZUS albo wierzytelności).|

W trakcie egzekucji może wystąpić przypadek, gdy organ egzekucyjny dokona zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego, które należy nie do zobowiązanego, a osoby trzeciej.

W takim przypadku osoba trzecia może wystąpić do organu egzekucyjnego - w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa - z żądaniem (wnioskiem) wyłączenia spod egzekucji prawa majątkowego, które do niej należy, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca (osoba trzecia) bądź pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie w sprawie wyłączenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich
 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy zobowiązanego reprezentuje pełnomocnik, wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

Druk do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 449, 450, 451 mieszczących się na IV piętrze Urzędu Miejskiego.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Brak opłat za żądanie (wniosek) o wyłączenie spod egzekucji.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo dotyczące spraw egzekucyjnych
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek.

Krok 2
W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołączyć  pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty (w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie opłaty skarbowej).

Krok 3
Złożyć wypełniony wniosek:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do czasu wydania postanowienia w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czynności egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub prawa majątkowego, których wyłączenia żądano; jednakże dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Przesłanką jest ochrona interesów wierzyciela, na wypadek sprzecznych z prawem działań dłużnika na jego szkodę.

Krok 4
Załatwienie sprawy następuje w drodze:

 • postanowienia w sprawie wyłączenia prawa majątkowego spod egzekucji,
 • postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia prawa majątkowego spod egzekucji.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Referat Postępowania Egzekucyjnego (RPe) - IV piętro

pokój 449 - tel. 32-239-12-22, 32-238-54-00,
pokój 450 - tel. 32-239-13-33,
pokój 451 - tel. 32-239-12-76, 32-239-12-66,

 1. e-mail: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek w sprawie wraz z powołaniem lub wskazaniem dowodów na poparcie żądania można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:
- Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich  

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) – art. 38 – 41.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji składników majątkowych osoby trzeciej służy jej zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 2. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Kategoria sprawy:

PO - Egzekucja należności podatkowych

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.14/U
Tagi: egzekucja
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćArtur Kuczmarski
Data wytworzenia informacji2020-09-07 08:05:20
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-07 08:05:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka22-11-2023 09:34:07
2Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz05-06-2023 10:19:58
3Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 12:40:08
4Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 09:11:52
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach07-09-2020 08:05:20