Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Co powinienem wiedzieć?

Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Cudzoziemiec dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu czasowego na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu,
 • elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Cudzoziemiec może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Usługa dostępna na platformie GOV.PL - Wymelduj się z pobytu czasowego

Cudzoziemiec może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Uwaga!
Jeżeli termin zakończenia pobytu czasowego odpowiada terminowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, cudzoziemiec opuszczający miejsce tego pobytu jest zwolniony z obowiązku wymeldowania się.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego może dokonać:

 • Osoba dokonująca wymeldowania – osobiście,
 • Pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje:

 • jej przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun,
 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

Uwaga!
W razie konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
  - wypełniony formularz.
  Uwaga!
  Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy także osób niepełnoletnich.

 2. Ważny dokument podróży – do wglądu. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej może przedstawić inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

 3. Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych
  – jeżeli wymeldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu – pisemny dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - do wglądu.

 4. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego. Opis załączników w punkcie „Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?”

Krok 3

Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Usługa dostępna na platformie GOV.PL - Wymelduj się z pobytu czasowego

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:
  (32) 239 12 25,  (32) 239 12 03,  (32) 239 13 40,  (32) 239 13 44 lub  (32) 239 13 45.


E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Usługa dostępna na stronie GOV.PL - Wymelduj się z pobytu czasowego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2070).
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.66/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-27 12:39:49
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 12:39:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja linkuAnna Imbiorska23-04-2024 13:58:09
2Aktualizacja RODOAnna Imbiorska28-12-2023 15:41:54
3Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 12:34:50
4Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka27-10-2023 13:54:37
5Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 13:15:43
6Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:47:18
7Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 13:39:14
8Zmiana statusu dokumentuAlicja Banach27-07-2020 12:40:03
9Zmiany w dokumencieAlicja Banach27-07-2020 12:40:03
10Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 12:39:49