Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Co powinienem wiedzieć?

Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego obowiązany jest wymeldować się.

Cudzoziemiec dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu,
 • elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Cudzoziemiec może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Organem rejestrującym dane jest w tym przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Usługa dostępna na platformie GOV.PL - Wymelduj się z pobytu stałego

Cudzoziemiec może wymeldować się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego może dokonać:

 • Osoba dokonująca wymeldowania – osobiście,
 • Pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje:

 • jej przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun,
 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu.

Uwaga!
W razie konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  - wypełniony formularz.
  Uwaga!
  Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy także osób niepełnoletnich.

 2. Ważny dokument podróży – do wglądu. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej może przedstawić inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

 3. Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych
  – jeżeli wymeldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu – pisemny dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - do wglądu.

 4. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

  .

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Usługa dostępna na stronie GOV.PL - Wymelduj się z pobytu stałego

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:

(32) 239 12 25,  (32) 239 12 03,  (32) 239 13 40,  (32) 239 13 44 lub  (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Usługa dostępna na stronie GOV.PL - Wymelduj się z pobytu stałego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2070).
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 z późn. zm.).

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.65/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-27 12:57:27
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 12:57:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja linkuAnna Imbiorska23-04-2024 13:56:16
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 12:32:57
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 13:07:57
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:45:19
5Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 13:35:51
6Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach27-07-2020 13:05:13
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 12:57:27