Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Co powinienem wiedzieć?

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo opuściła miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzone mogą zostać następujące czynności:

 • oględziny lokalu,
 • przesłuchania stron i świadków,
 • rozprawa administracyjna z udziałem stron i świadków.

Uwaga!
W przypadku osoby nieobecnej (nie zostało ustalone miejsce jej przebywania) oraz osoby niezdolnej do czynności prawnych, zostanie skierowany do sądu wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnej.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego decyzją administracyjną może złożyć:

 • właściciel lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu,
 • pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Załatwienie sprawy, poprzez wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwaga!
Do wskazanych powyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Pisemny wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu wnioskodawcy – kserokopia, oryginał do wglądu.

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:

 • umowa cywilno-prawna,
 • wypis z księgi wieczystej,
 • decyzja administracyjna,
 • orzeczenie sądu.
 1. Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku i mogące mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy, na przykład:
 • wyrok orzekający eksmisję,
 • wyrok o sposobie korzystania z lokalu.
 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 2. Wzór pełnomocnictwa
  – jeżeli wniosek składany jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej - w przypadku działania przez pełnomocnika.
 4. Dowód osobisty pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW)


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata z tytułu wydania decyzji administracyhnych:
10 zł Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzja administracyjną
Opłata alternatywna:
17 zł Z tytułu pełnomocnictwa - Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego decyzją administracyjną
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować pisemny wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego/czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się, wraz z uzasadnieniem.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o wymeldowanie. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Dokonać opłaty skarbowej w opłatomacie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku) lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich, pokój 218, II piętro budynku Urzędu Miejskiego.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Spraw Obywatelskich
pokoje: 222, 231, 232 - II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Telefony: (32) 239 12 58 lub (32) 239 11 69 lub (32) 239 11 39.
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2070).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.31/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-27 13:07:29
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 13:07:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka24-04-2024 08:56:03
2Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 12:29:40
3Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 12:48:41
4aktualizacja linkuAlicja Białorucka14-06-2023 15:04:19
5Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:23:26
6dodano dokument RODOAnna Imbiorska22-03-2023 13:50:27
7Dodanie nowego formularzaAnna Imbiorska22-03-2023 13:10:51
8dodano dokument RODOAnna Imbiorska22-03-2023 13:01:56
9Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz07-03-2023 15:17:04
10aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 09:49:37
11Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 13:31:57
12Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 13:07:29