Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wypis do zezwolenia na przewóz regularny

Wypis do zezwolenia na przewóz regularny

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym - wydanie wypisu

Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą, posiadający przedmiotowe zezwolenie, deklarujący zgłoszenie kolejnego pojazdu (autobusu) lub chęć uzyskania wypisu dla pojazdu (autobusu) już zgłoszonego do uprawnienia.
 2. Organem właściwym w sprawach wydania wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta Gliwice oraz na terenie miasta Gliwice i/lub powiatów: gliwickiego oraz tarnogórskiego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej jest Prezydent Miasta Gliwice.
 3. Przedsiębiorcy  wydaje się wypis albo wypisy z zezwolenia w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.
 4. Przy obliczaniu opłaty za wydanie wypisu przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie wypisów do uprawnienia (licencja, zezwolenie). Wniosek o wydanie wypisu do  zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu osób.
 2. Pełnomocnictwo KM - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu do przedmiotowego zezwolenia (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?") najpóźniej przy odbiorze dokumentu.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice dla pojazdu zgłoszonego wynosi dla zezwolenia obowiązującego
  do 1 roku – 1,25  zł
  do 2 lat – 1,50 zł
  do 3 lat – 1,75 zł
  do 4 lat – 2,25 zł
  do 5 lat – 2,75 zł
   
 2. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) dla pojazdu zgłoszonego wynosi dla zezwolenia obowiązującego
  do 1 roku – 1,75  zł
  do 2 lat – 2,00 zł
  do 3 lat – 2,25 zł
  do 4 lat – 2,75 zł
  do 5 lat – 3,00 zł
   
 3. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice  dla pojazdu niezgłoszonego wynosi dla zezwolenia obowiązującego
  do 1 roku – 13,75  zł
  do 2 lat – 16,50 zł
  do 3 lat – 19,25 zł
  do 4 lat – 24,75 zł
  do 5 lat – 30,25 zł
   
 4. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) dla pojazdu niezgłoszonego wynosi dla zezwolenia obowiązującego
  do 1 roku – 19,25  zł
  do 2 lat – 22,00 zł
  do 3 lat – 24,75 zł
  do 4 lat – 30,25 zł
  do 5 lat – 33,00 zł

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi, przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice:
1,25 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 1 roku
1,50 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 2 lat
1,75 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 3 lat
2,25 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 4 lat
2,75 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 5 lat
13,75 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 1 roku
16,50 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 2 lat
19,25 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 3 lat
24,75 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 4 lat
30,25 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 5 lat
Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - przebieg na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i/lub tarnogórski): 
1,75 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 1 roku
2,00 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 2 lat
2,25 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 3 lat
2,75 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 4 lat
3,00 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 5 lat
19,25 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 1 roku
22,00 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 2 lat
24,75 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 3 lat
30,25 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 4 lat
33,00 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 5 lat
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Krok 5
W przypadku odbioru wypisu przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Krok 6
Uiścić opłatę za wydanie wypisu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Komplet dokumentów przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1220);
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od pisma kończącego sprawę przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), w związku z § 2ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.

Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy.
 

Kategoria sprawy:

KM - Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.111/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-21 09:42:10
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-21 09:42:10
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka11-12-2023 10:24:26
2Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 12:24:14
3Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska05-07-2023 11:41:28
4Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 11:00:49
5Aktualizacja podstaw prawnychDorota Rynkiewicz22-03-2023 14:52:36
6aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 13:52:30
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz21-08-2020 09:42:10