Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Co powinienem wiedzieć?

 1. Należy upewnić się, czy teren dla którego klient zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie informacji w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice objęty jest ustaleniami planu miejscowego, gdyż wyrysy i wypisy wydaje się tylko z planu, który został uchwalony.
  (Informacje na temat obszarów miasta Gliwice objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej / Geoportal Planistyczny pod adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013).
 2. Jeżeli klient zamierza uzyskać kredyt w banku albo sprzedać nieruchomość – potrzebne będzie zaświadczenie w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice – należy przejść do opisu usługi -> Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Jeżeli klient planuje budowę i zamierza zlecić opracowanie projektu – potrzebny będzie wyrys z wypisem z planu – na podstawie zawartych w nim informacji projektant powinien wykonać projekt tak, aby spełniał wymóg zgodności z ustaleniami planu.
 4. Plan składa się z tekstu i rysunku. Klient może uzyskać sam wyrys (fragment rysunku planu), sam wypis (fragment tekstu planu) albo wyrys z wypisem (komplet informacji zawiera wyrys z wypisem) – poprzez zaznaczenie właściwego kwadracika na formularzu Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice (do pobrania niżej w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.

* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
Do ww. okresu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli klient działa przez pełnomocnika, dodatkowo:

 1. Wzór pełnomocnictwa AB
  Oryginał lub odpis pełnomocnictwa
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo złożone w sprawie od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa:

 1. Za wydanie wypisu:
  • do 5 stron: 30,00 zł
  • powyżej 5 stron: 50,00 zł
 2. Za wydanie wyrysu:
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą  stronie formatu A4: 20,00 zł - nie więcej niż: 200,00 zł.

Przed odbiorem wyrysu i wypisu może zajść konieczność dopłaty opłaty skarbowej zgodnie z pkt 1 i 2.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanych kwot:
Opłata za wypis i wyrys z miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego:
30 zł Tylko wypis
20 zł Tylko wyrys
50 zł Wypis z wyrysem
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy wypełnić Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice (formularz do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty").
Do wniosku można dołączyć załącznik graficzny wygenerowany w Geoportalu Planistycznym korzystając z narzędzia do tworzenia załączników mapowych.
Geoportal Planistyczny pod adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013).

Krok 2
Dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, pamiętając o przytoczonych wyżej sytuacjach, w których wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Krok 3
Sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku oraz kompletność niezbędnych załączników. W przypadku składania wniosku w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A można dokonać wstępnej weryfikacji w pokojach Referatu Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego – nr 215, II piętro.

Krok 4
Wniosek można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A albo przesłać pocztą, albo złożyć drogą elektroniczną (poprzez platformę ePUAP lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) z załączonymi dowodami potwierdzającymi dokonanie niezbędnych opłat.

Krok 5
Po sporządzeniu wyrysu, wypisu lub wyrysu z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez pracownika Wydziału Planowania Przestrzennego, odbiór osobisty lub przesłanie dokumentu pocztą.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A:
Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego
- pokój 219 (II piętro) - codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego -
tel. 32 338-65-02
pp@um.gliwice.pl
Pokój wydawania dokumentów Referatu Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego nr 217 (II piętro) – w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwić drogą pocztową lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

PP - Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego

Numer karty

PP.5/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Ballon
Data wytworzenia informacji2020-07-24 11:06:27
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 11:06:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych - aktualizacjaKrystyna Kasprzyk07-07-2023 11:47:00
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 08:06:42
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 11:06:27