Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wytwarzanie odpadów

Wytwarzanie odpadów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Co powinienem wiedzieć?

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia – art. 180 ust. 3. ustawy Prawo ochrony  środowiska, które wydaje się na wniosek prowadzącego instalację. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 1. o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne

Rodzaje odpadów określa: rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

Kto może załatwić sprawę?

Posiadacz odpadów (wytwórca odpadów) lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego do miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy - od momentu uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek należy opracować zgodnie z  art. 184 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) - POŚ.

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy POŚ;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • informację o tytule prawnym do instalacji,
 • informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • ocenę stanu technicznego instalacji,
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 • deklarowany termin oddania instalacji podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.


Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien dodatkowo zawierać informację, że zastosowana technologia spełnia wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
 • rodzaj, zasięg oraz wielkości emisji,
 • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
 • postęp naukowo-techniczny.

Załączniki:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), jeżeli jest wymagany,
 • postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli jest wymagane,
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

- za przestępstwa przeciwko środowisku,
- będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.),

Ponadto:

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 25 ust. 2. ustawy o odpadach– kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (np. otrzymany w banku lub wydrukowany z Internetu),
 • oryginał lub  urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa od pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z pkt. 40 części III w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923) odpowiednio wynosi:

 1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011 zł,
 2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
 3. pozostałe - 506 zł.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa od pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
2011 zł W związku z działalnością gospodarczą
506 zł W związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (na parterze), w sekretariacie Wydziału Środowiska (pokójnr 331 III piętro) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Krok 2
Decyzja jest przesyłana pocztą na adres wnioskodawcy. Istnieje możliwość odbioru u osoby prowadzącej sprawę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 337 - III piętro
Tel. 32-239-13-00, wew. 300
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą na adres Urzędu.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z  dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Kategoria sprawy:

SR - Odpady przemysłowe, azbest

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBeata Barska-Borys, Marlena Zamorowska
Data wytworzenia informacji2020-07-28 11:51:57
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 11:51:57
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja metryczkiAlicja Białorucka30-11-2023 15:01:44
2Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka30-11-2023 15:01:44
3aktualizacja publikatora przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:51:08
4Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz02-03-2023 15:04:07
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:09:07
6Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 11:51:57