Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice (dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel lub użytkownik wieczysty – Gmina Gliwice)

Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice (dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel lub użytkownik wieczysty – Gmina Gliwice)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice (dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel lub użytkownik wieczysty – Gmina Gliwice)

Co powinienem wiedzieć?

Przygotowanie do sprzedaży nieruchomości odbywa się na wniosek zainteresowanego. Po złożeniu wniosku Wydział Gospodarki Nieruchomościami sprawdza możliwość zbycia nieruchomości we wskazanym we wniosku trybie poprzez zebranie stosownych opinii, sprawdzeniu przeznaczenia w planie, księgi wieczystej oraz dokumentów geodezyjnych. Następnie zlecana jest rzeczoznawcy majątkowemu wycena przedmiotowej nieruchomości (koszty sporządzenia operatu szacunkowego doliczane są do ceny zbycia), potem podejmowane jest zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz publikowany jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie  urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
Dodatkowo osobom, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyznacza się 6 tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie.
Po tym okresie możliwe jest podpisanie protokołu uzgodnień zawierającego istotne warunki zbycia, który jest podstawą zawarcia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DZ.U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić w ściśle określonych przypadkach:

 1. zbycie na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu stosownie do art. 34, czyli:
 • przysługuje jej roszczenie o nabycie z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,
 • jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 1. zbycie następuje między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
 2. zbycie na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacje pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego),
 3. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
 4. sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego (art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 5. zbycie nieruchomości lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,
 6. zbycie nieruchomości jeśli ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji,
 7. zbycie na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest ona położona,
 8. zbycie udziału w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości,
 9. zbycie na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.
 10. sprzedaż partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prawnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy,
 11. zbycie przez Skarb Państwa na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1 (tj. przedstawicielom dyplomatycznym lub urzędom konsularnym państw obcych oraz innym przedstawicielstwom i instytucjom zrównanym z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących zwyczajów międzynarodowych). Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązania wskazać i przenieść własność nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli jest ona niezbędna na cele opisane powyżej.
 12. zbycie na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 wrześnie 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010r. Nr 26, poz. 133) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonywania, w sytuacji gdy nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie w/w przepisów.
 13. zbycie na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1537 oraz z 2019 r. poz. 2020);
 14. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 1086 i 1378);
 15.  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 191, 284 i 1086);
 16. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. z 2019 r. poz. 1073 i 2020);
 17. jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 18. jest zbywana na rzecz Spółki Celowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 234 i 1378);
 19. jest sprzedawana finansującemu wybranemu w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), z równoczesnym zawarciem umowy leasingu, na mocy której finansujący nieodwołalnie zobowiązuje się przenieść na zbywcę albo podmiot wskazany przez zbywcę własność tej nieruchomości po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, zapłacie ostatniej raty albo w razie rozwiązania umowy leasingu z innych przyczyn;
 20. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz.U. poz. 1589 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 471);
 21. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy portu zewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz.U. poz. 1924 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1747).

Kto może załatwić sprawę?

Z wnioskiem w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym może wystąpić podmiot spełniający jedną z przesłanek wynikającą z art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (patrz powyżej).

 • W przypadku małżonków stroną postępowania są oboje małżonkowie. W postępowaniu może występować jeden z małżonków, jeżeli posiada stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na dokonywanie czynności w postępowaniu dotyczącym odpłatnego nabycie nieruchomości.
 • W przypadku osób prawnych – osoby umocowane w KRS do składania oświadczeń woli lub inne osoby legitymujące się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być wydane w formie aktu notarialnego.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas na załatwienie sprawy wynosi około 1 roku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek z podaniem położenia i oznaczenia nieruchomości (numer działki, powierzchnia, obręb, nr księgi wieczystej) o  którą nabycie występuje oraz podstawy prawnej umożliwiającej nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt. od 1 do 22 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
 2. Stosowne pełnomocnictwo.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (wykonanie podziału geodezyjnego, wycena nieruchomości itp.)
 3. Cenę nieruchomości należy uiścić nie później niż 3 dni przed dniem podpisania aktu notarialnego
 4. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe (zawarcie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej).
   

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesanta lub dostarczyć za pośrednictwem innej osoby fizycznej/innego podmiotu np. operatora pocztowego lub skrzynki podawczej ePUAP.".

Krok 2
Podpisać protokół uzgodnień do zawarcia umowy notarialnej.

Krok 3
Wpłacić na konto wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami cenę zbycia nieruchomości (należność wynikająca z protokołu uzgodnień).

Krok 4
Ustalić termin i podpisać akt notarialny.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A,
parter, pok. 7, tel. 32-338-64-22
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek może być przesłany pocztą, natomiast protokół uzgodnień oraz akt notarialny musi być podpisany osobiście lub przez pełnomocnika.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DZ.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, (DZ.U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Kategoria sprawy:

GN - Sprzedaż nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.18/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWiesława Grabowska
Data wytworzenia informacji2020-07-23 12:03:17
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 12:03:17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:49:51
2aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:31:05
3aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:11:37
4Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:45:19
5Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach03-08-2020 07:04:11
6Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:08:56
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:03:17