Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (tj. dla tych, dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel Skarb Państwa)

Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (tj. dla tych, dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel Skarb Państwa)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (tj. dla tych, dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel Skarb Państwa)

Co powinienem wiedzieć?

Przygotowanie do sprzedaży nieruchomości odbywa się na wniosek zainteresowanego. Po złożeniu wniosku Wydział Gospodarki Nieruchomościami sprawdza możliwość zbycia nieruchomości we wskazanym we wniosku trybie poprzez zebranie stosownych opinii, sprawdzeniu przeznaczenia w planie, zamówienie księgi wieczystej oraz dokumentów geodezyjnych. Następnie zlecana jest rzeczoznawcy majątkowemu wycena przedmiotowej nieruchomości (koszty sporządzenia operatu szacunkowego doliczane są do ceny zbycia).
Na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wymagana jest zgoda Wojewody Śląskiego (art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ze stosownym wnioskiem do Wojewody występuje Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Po uzyskaniu zgody Wojewody Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podejmuje zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Wykaz ten wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także publikowany na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz w prasie lokalnej. Ponadto wykaz zamieszczany jest na stronie  podmiotowej Wojewody Śląskiego. Dodatkowo osobom, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyznacza się 6 tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie.
Po tym okresie możliwe jest podpisanie protokołu uzgodnień zawierającego istotne warunki zbycia, który jest podstawą zawarcia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Odpowiedzialnym za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przez Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej jako organu właściwego do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021r., poz.1899 z późn. zm.) zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić w ściśle określonych przypadkach:

 1. zbycie na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu stosownie do art. 34, czyli:
 • * przysługuje jej roszczenie o nabycie z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 • * jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą,
 • * jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
 1. zbycie następuje między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;
 2. zbycie na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacje pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego);
 3. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;
 4. sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego (art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami);
 5. zbycie nieruchomości lub jej części, jeśli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej (czyli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości przyległej do nieruchomości zbywanej);
 6. zbycie nieruchomości jeśli ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
 7. zbycie na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest ona położona;
 8. zbycie udziału w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości;
 9. zbycie na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
 10. sprzedaż partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prawnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;
 11. zbycie na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1 (tj. nieruchomości Skarbu Państwa mogą być na zasadzie wzajemności zbywane przedstawicielom dyplomatycznym lub urzędom konsularnym państw obcych oraz innym przedstawicielstwom i instytucjom zrównanym z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących zwyczajów międzynarodowych);
 12. zbycie na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 wrześnie 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2020r., poz. 2008) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonywania, w sytuacji gdy nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie w/w przepisów;
 13. zbycie na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1484);
 14. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836);
 15. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 273);
 16. jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz.U. z 2021r., poz. 1644);
 17. jest zbywana na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości.
   

Kto może załatwić sprawę?

Z wnioskiem w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym może wystąpić podmiot spełniający jedną z przesłanek wynikającą z art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (patrz powyżej).

 • W przypadku małżonków stroną postępowania są oboje małżonkowie. W postępowaniu może występować jeden z małżonków, jeżeli posiada stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na dokonywanie czynności w postępowaniu dotyczącym odpłatnego nabycie nieruchomości.
 • W przypadku osób prawnych – osoby umocowane w KRS do składania oświadczeń woli lub inne osoby legitymujące się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być wydane w formie aktu notarialnego.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Około 1 roku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. złożony w tutejszym Urzędzie stosowny wniosek z podaniem położenia i oznaczenia nieruchomości (numer działki, powierzchnia, obręb, nr księgi wieczystej) o którą nabycie występuje oraz podstawy prawnej umożliwiającej nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt od 1 do 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 2. stosowne pełnomocnictwa
 3. odpis z księgi wieczystej w przypadku nabywania nieruchomości przyległej celem wykazania tytułu do tej nieruchomości
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Przed przystąpieniem do aktu notarialnego dotyczącego zbycia nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 10 1160 2202 0000 0005 0904 3626

kwotę wynikającą z protokołu uzgodnień – ceną zbycia nieruchomości.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesanta lub dostarczyć za pośrednictwem innej osoby fizycznej/innego podmiotu np. operatora pocztowego lub skrzynki podawczej ePUAP.

Krok 2
Podpisać protokół uzgodnień zawierający istotne warunki zbycia nieruchomości, po uzyskaniu zgody Wojewody na zbycie i podjęciu zarządzenia przez Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Krok 3
Wpłacić na konto wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami cenę zbycia nieruchomości (należność wynikająca z protokołu uzgodnień)

Krok 4
Ustalić termin aktu notarialnego.

Krok 5
Podpisać akt notarialny.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 6, tel. 32-338-64-23
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę częściowo można załatwić bez konieczności przychodzenia do urzędu.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021r., poz. 1899 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Kategoria sprawy:

GN - Sprzedaż nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.19/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMonika Borys
Data wytworzenia informacji2020-07-23 12:10:16
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 12:10:16
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja klauzuli RODOAlicja Białorucka16-01-2024 14:26:53
2aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:27:03
3aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:07:57
4Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:43:43
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:10:16