Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zakup w przetargu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zakup w przetargu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zakup w przetargu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Co powinienem wiedzieć?

 • Usługa dotyczy nieruchomości, dla których w Księdze wieczystej widnieje zapis – właściciel – Skarb Państwa.
 • Przygotowanie do sprzedaży nieruchomości nie odbywa się  na wniosek zainteresowanego. Odpowiedzialnym za  przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przez Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej jako organu właściwego do  gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Publikuje on na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz w innej prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, ogłoszenia o przetargach. Ogłoszenia takie publikowane są    z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (§ 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz. U. 2021. poz. 2213)
   

Kto może załatwić sprawę?

 • Uczestniczyć w licytacji może osoba, która wpłaciła żądane wadium w terminie.
 • Zakupu nieruchomości może dokonać tylko i wyłącznie osoba (lub pełnomocnik), która wpłaciła wadium i wygrała przetarg.
 • W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 • Upoważniając inną osobę do licytacji w przetargu należy legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być wydane w formie aktu notarialnego (warunek konieczny dla osoby prawnej) lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

3 dni od uznania środków na rachunku bankowym Urzędu, wpłaconych przez wygrywającego przetarg jako cena nabycia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
 2. okazanie komisji przetargowej dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby obecnej na przetargu,
 3. okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 4. okazanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej),
 5. okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej,
 6. okazanie komisji przetargowej aktualnego odpisu księgi wieczystej potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyległych – tylko dla przetargów ograniczonych.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłaty wynikające  z protokołu po przetargowego (wylicytowana cena na przetargu pomniejszona o wpłacone wadium).
Wadium winno być wpłacone w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033

z zaznaczeniem „ustny przetarg nieograniczony, nr działki wraz z obrębem geodezyjnym, imię i nazwisko osoby, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach najpóźniej w wyznaczonym przez Urząd dniu.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wpłacić wadium.

Krok 2
Przystąpić do przetargu.

Krok 3
W przypadku wygrania przetargu wpłacić na konto wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami pozostałą należność z tytułu nabycia nieruchomości (należność wynikająca z protokołu po przetargu zostanie pomniejszona o wpłacone wadium).

Krok 4
Ustalić termin i podpisać akt notarialny.
W przypadku niewygrania przetargu wadium podlega zwrotowi.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 6, tel. 32-338-64-23
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r., poz. 2213)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Zgodnie z art.40 ust.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.).  – Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa (…)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GN - Sprzedaż nieruchomości

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer karty

GN.20/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMonika Borys
Data wytworzenia informacji2020-07-23 12:16:55
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 12:16:55
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja opisu linkuAnna Imbiorska15-03-2023 09:27:40
2aktualizacja RODOAnna Imbiorska15-03-2023 09:09:40
3Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk16-12-2022 13:43:17
4Zmiany w dokumencieAlicja Banach23-07-2020 12:17:04
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:16:55