Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Co powinienem wiedzieć?

Cudzoziemiec będący obywatelem albo członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem albo członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem albo członkiem rodziny obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca – o ile jego pobyt poza miejscem pobytu stałego będzie dłuższy niż 3 miesiące.

Cudzoziemiec będący obywatelem albo członkiem rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – tzw. beneficjent Umowy Wystąpienia, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca – o ile jego pobyt poza miejscem pobytu stałego będzie dłuższy niż 3 miesiące.

Cudzoziemiec nie będący obywatelem albo członkiem rodziny obywatela państw członkowskich wyżej wymienionych organizacji oraz nie będący beneficjentem Umowy Wystąpienia, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca - o ile jego pobyt poza miejscem pobytu stałego będzie dłuższy niż 30 dni. Deklarowany okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

Adres określa się przez podanie – w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego

Uwaga!
Zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy może dokonać:

 • Osoba dokonująca zameldowania – osobiście,
 • Pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje:

 • przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun,
 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu.

Uwaga!
W razie konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.  

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

1.Wypełniony formularz - Zgłoszenie pobytu czasowego

Uwaga!
Formularz musi zawierać podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego fakt przebywania w lokalu osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy także osób niepełnoletnich.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu – do wglądu.

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:

 • umowa cywilno-prawna,
 • wypis z księgi wieczystej,
 • decyzja administracyjna,
 • orzeczenie sądu.  

3.Ważny dokument podróży – do wglądu.Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej może przedstawić inny ważny dokument
potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
4. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wglądu.

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej jest ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający  tożsamość i obywatelstwo.
Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej jest ważny dokument podróży wraz z ważną kartą stałego pobytu albo ważną kartę pobytową, a gdy brak takiej możliwości wraz z innym dokumentem potwierdzającym, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i beneficjentem Umowy Wystąpienia
jest  ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane przez Wojewodę po 1 stycznia 2021  r.  albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu wydany przez Wojewodę po 1 stycznia 2021 r.

Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i beneficjentem Umowy Wystąpienia
jest ważna karta pobytowa wydana przez Wojewodę  po 1 stycznia  2021 r.  lub ważna karta stałego pobytu wydana przez Wojewodę po 1 stycznia 2021 r.

Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca nie będącego obywatelem lub członkiem rodziny obywatela państw członkowskich wyżej wymienionych organizacji oraz nie będącego beneficjentem Umowy Wystąpienia jest wiza.
W przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały albo na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, dokumentem potwierdzającym prawo pobytu jest ważny dokument podróży. W pozostałych przypadkach dokumentem potwierdzającym prawo pobytu jest jeden z następujących dokumentów:

 •  tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 •  karta pobytu,
 •  dokument „zgoda na pobyt tolerowany”,
 •  zezwolenie na pobyt czasowy,
 •  zezwolenie na pobyt stały,  
 •  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 •  decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 •  decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
 •  decyzja o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 •  decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.        

             5.  Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych
                 Jeżeli zameldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
                 – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis – do wglądu.
             6. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, w uzasadnionych przypadkach
                 inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika   
                    

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy – bez opłaty.

Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy - opłata 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 ( na parterze w Biurze Obsługi Interesantów ) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW) 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia pobytu czasowego i uzyskać podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w tym lokalu.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku zgłoszenia pobytu czasowego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie:

Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców) - usługa dostępna na stronie GOV.PL

Uwaga!
Organ gminy może, w razie uzasadnionych wątpliwości, żądać okazania oryginałów dokumentów, jeżeli dołączono ich odwzorowanie cyfrowe (np. skany).

JEŻELI CUDZOZIEMIEC NIE JEST OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, EFTA LUB OBYWATELEM KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ ALBO BENEFICJENNTEM UMOWY WYSTĄPIENIA ORAZ NIE JEST CZŁONKIEM  RODZINY TAKIEGO OBYWATELA, NIE MOŻE ZAMELDOWAĆ SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - W URZĘDZIE NALEŻY OKAZAĆ ORYGINALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Krok 4
Odebrać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które wydawane jest na wniosek osoby meldującej się.

Uwaga!
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne
do chwili zmiany miejsca zameldowania, ale nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 •  Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie:

Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców) - usługa dostępna na stronie GOV.PL

Uwaga!
Organ gminy może, w razie uzasadnionych wątpliwości, żądać okazania oryginałów dokumentów, jeżeli dołączono ich odwzorowanie cyfrowe  (np. skany).

JEŻELI CUDZOZIEMIEC NIE JEST OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, EFTA LUB OBYWATELEM KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ ALBO BENEFICJENNTEM UMOWY WYSTĄPIENIA ORAZ NIE JEST CZŁONKIEM  RODZINY TAKIEGO OBYWATELA, NIE MOŻE ZAMELDOWAĆ SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - W URZĘDZIE NALEŻY OKAZAĆ ORYGINALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie (DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE CUDZOZIEMCÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE, EFTA LUB OBYWATELAMI KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ ALBO BENEFICJENNTAMI UMOWY WYSTĄPIENIA ORAZ CZŁONKAMI ICH RODZIN).

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2070).
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
Tożsamość administratora

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie    i rozwój rejestru PESEL;
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL;
 3. Prezydent Miasta Gliwice, mający siedzibę w Gliwicach (44-100) przy ul. Zwycięstwa 21 – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej dokumentacji pisemnej.

Dane kontaktowe administratora.
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora;

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowy, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Gliwice można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez mail iod@mc.gov.pl,, lub pisemnie na adres siedziby administratora;
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

Administrator – Prezydent Miasta Gliwice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e- mail:  iod@um.gliwice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Cele przetwarzania i podstawa prawna.

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z przepisem szczególnym na podstawie ustawy o ewidencji ludności:

 • przez Prezydenta Miasta Gliwice - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców, udostępniania z niego Pani/Pana danych, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach realizacji obowiązku meldunkowego.
 • przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL.

Odbiorcy danych.

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 • Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.
 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji;
 • podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców – COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 1. służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
 2. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 3. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania Pani /Pana zgody;
 4. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

 • Prezydenta Miasta Gliwice – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;
 • Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Prezydent Miasta Gliwice udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo. Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.):

 • dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;
 • dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;
 • dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
Prezydent Miasta Gliwice na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL lub rejestrze mieszkańców.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska;
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Numer karty

SO.64/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-27 13:35:47
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 13:35:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 13:06:35
2Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:39:34
3Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 13:07:27
4Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 13:35:47