Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Co powinienem wiedzieć?

Cudzoziemiec będący obywatelem albo członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem albo członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem albo członkiem rodziny obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec będący obywatelem albo członkiem rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – tzw. beneficjent Umowy Wystąpienia, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec nie będący obywatelem albo członkiem rodziny obywatela państw członkowskich wyżej wymienionych organizacji oraz nie będący beneficjentem Umowy Wystąpienia, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Uwaga!
Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego
jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Adres określa się przez podanie – w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.

Uwaga!
Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały może dokonać:

 • osoba dokonująca zameldowania – osobiście,
 • pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje:

 • przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun,
 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu.

Uwaga!
W razie konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia.W sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec  wydłużeniu do 2 miesięcy.       

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wypełniony formularz – Zgłoszenie pobytu stałego

Uwaga!
Formularz musi zawierać podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego fakt przebywania w lokalu osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Formularz zgłoszenia pobytu stałego wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy  także osób niepełnoletnich.

   2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu – do wglądu.

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:

 • umowa cywilno-prawna,

 • wypis z księgi wieczystej,

 • decyzja administracyjna,

 • orzeczenie sądu.

 1. Ważny dokument podróży – do wglądu. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej może przedstawić inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

 2. Dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do wglądu.        

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej jest ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej jest ważny dokument podróży wraz z ważną kartą stałego pobytu albo ważną kartę pobytową, a gdy brak takiej możliwości wraz z innym dokumentem potwierdzającym, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca będącego obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i beneficjentem Umowy Wystąpienia jest ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane przez Wojewodę po 1 stycznia 2021r. albo ważny dokument potwierdzającym prawo stałego pobytu wydany przez Wojewodę po 1 stycznia 2021r.

Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca będącego członkiem rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i beneficjentem Umowy Wystąpienia  jest ważna karta pobytowa wydana przez Wojewodę po 1 stycznia 2021r. lub ważna karta stałego pobytu wydana przez Wojewodę po 1 stycznia 2021r.

Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu cudzoziemca nie będącego obywatelem lub członkiem rodziny obywatela państw członkowskich wyżej wymienionych organizacji oraz nie będącego beneficjentem Umowy Wystąpienia jest jeden z następujących dokumentów:

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,

 • karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • dokument „zgoda na pobyt tolerowany”,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
 • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 5.  Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych

Jeżeli zameldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis – do wglądu.

6.Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, w   uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia pobytu stałego i uzyskać podpis właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w tym lokalu.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku zgłoszenia pobytu stałego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie:

Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców) - usługa dostępna na stronie GOV.PL

Uwaga!
Organ gminy może, w razie uzasadnionych wątpliwości, żądać okazania oryginałów dokumentów, jeżeli dołączono ich odwzorowanie cyfrowe (np. skany).

JEŻELI CUDZOZIEMIEC NIE JEST OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, EFTA LUB OBYWATELEM KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ ALBO BENEFICJENNTEM UMOWY WYSTĄPIENIA ORAZ NIE JEST CZŁONKIEM  RODZINY TAKIEGO OBYWATELA, NIE MOŻE ZAMELDOWAĆ SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - W URZĘDZIE NALEŻY OKAZAĆ ORYGINALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Krok 4
Odebrać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Uwaga!
Zameldowanie cudzoziemca oraz uzyskanie potwierdzenia zameldowania na pobyt stały obliguje do uzyskania u Wojewody Śląskiego aktualnej karty pobytu stałego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie

Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców) - usługa dostępna na stronie GOV.PL                                                                   

Uwaga!
Organ gminy może, w razie uzasadnionych wątpliwości, żądać okazania oryginałów dokumentów, jeżeli dołączono ich odwzorowanie cyfrowe (np. skany).

JEŻELI CUDZOZIEMIEC NIE JEST OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, EFTA LUB OBYWATELEM KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ ALBO BENEFICJENNTEM UMOWY WYSTĄPIENIA ORAZ NIE JEST CZŁONKIEM  RODZINY TAKIEGO OBYWATELA, NIE MOŻE ZAMELDOWAĆ SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - W URZĘDZIE NALEŻY OKAZAĆ ORYGINALNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie


Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie (DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE CUDZOZIEMCÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE, EFTA LUB OBYWATELAMI KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ ALBO BENEFICJENNTAMI UMOWY WYSTĄPIENIA ORAZ CZŁONKAMI ICH RODZIN).
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2070).
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.63/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-27 13:51:43
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 13:51:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 12:20:30
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska25-10-2023 13:05:06
3Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:38:40
4Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 13:00:14
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 13:51:43