Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zameldowanie na pobyt stały

Co powinienem wiedzieć?

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej - na formularzu opatrzonym własnoręcznym podpisem, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje,
 • elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Usługa dostępna na platformie GOV.PL - Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Adres określa się przez podanie – w gminach, które uzyskały status miasta - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu - jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.
Dokonując zameldowania na pobyt stały, obywatel polski jest automatycznie wymeldowywany z dotychczasowego miejsca pobytu stałego. Dokonując zameldowania na pobyt stały, obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego.

Uwaga!
Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Uwaga!
Zameldowania w stosunku do dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego - przy sporządzaniu aktu urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały może dokonać:

 • Osoba dokonująca zameldowania – osobiście,
 • Pełnomocnik – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje:

 • jej przedstawiciel ustawowy,
 • opiekun,
 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

Uwaga!
W razie konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od złożenia zgłoszenia, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie pobytu stałego
  - wypełniony formularz.

  Uwaga!
  Formularz musi zawierać podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w lokalu osoby, której zgłoszenie dotyczy.
  Formularz zgłoszenia pobytu stałego wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby – dotyczy także osób niepełnoletnich.

 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu.

Uwaga!
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności:

 • umowa cywilno-prawna,
 • wypis z księgi wieczystej,
 • decyzja administracyjna,
 • orzeczenie sądu.
 1. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

 2. Pełnomocnictwo do spraw meldunkowych
  – jeżeli zameldowanie dokonywane jest w czyimś imieniu – pisemny dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - do wglądu.

 3. Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika – do wglądu – w przypadku jego ustanowienia, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia pobytu stałego i uzyskać podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w tym lokalu.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku zgłoszenia pobytu stałego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub dostarczyć drogą elektroniczną.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Usługa dostępna na platformie GOV.PL - Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Krok 4
Otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:
  (32) 239 12 25,  (32) 239 12 03,  (32) 239 13 40,  (32) 239 13 44 lub  (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Usługa dostępna na platformie GOV.PL - Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2070).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.32/U
Tagi: zameldowanie
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 06:17:29
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 06:17:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka27-12-2023 12:02:09
2Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka27-10-2023 14:01:10
3Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz29-05-2023 08:35:23
4Zmiana treści informacji dot. bezpieczeństwa danych osobowychKrystyna Kasprzyk17-02-2023 12:45:44
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 06:17:29