Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie o samodzielności lokali

Zaświadczenie o samodzielności lokali

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenia o samodzielności lokali

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie art. 217 § 1 KPA w związku z art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali dla istniejącego lokalu położonego w Gliwicach.
 2. Organ administracji publicznej (Urząd) wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie.

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
 5. Wspólnota Mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” - działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni, jeżeli wydanie zaświadczenia nie wymaga uzupełnienia i dodatkowych wyjaśnień.

Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (np. dokonać oględzin, wówczas termin
jw. zostanie odpowiednio wydłużony).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek - indywidualnie napisane podanie, z którego wynika treść żądania.
 2. Rzut odpowiednich kondygnacji budynku z graficznym wyróżnieniem lokalu, którego wniosek dotyczy, ze specyfikacją pomieszczeń i łączną powierzchnią użytkową lokalu, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego lub osobę posiadającą uprawnienia budowlane. W razie położenia pomieszczeń przynależnych do lokalu poza budynkiem także wyrys z operatu ewidencyjnego (mapa).
 3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania więcej niż 1 – go zaświadczenia wniosek winien zawierać informację ilu zaświadczeń dotyczy.
 4. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
  Wpłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – o ile jest wymagana.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: 17 zł opłaty skarbowej za każde wydane zaświadczenie.

Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz dotyczące nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata za wydanie zaświadczenia:
17 zł Opłata za zaświadczenie o samodzielności lokali

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Indywidualnie napisane podanie, z którego wynika treść żądania wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową.

Krok 2
Potwierdzeniem wykonania usługi jest zaświadczenie, które odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

adres skrzynki ePuap: /UMGliwice/SkrytkaESP

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Indywidualnie napisane podanie wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa o własności lokali;
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

 1. Odmowa wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Kategoria sprawy:

AB – Zaświadczenia

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty

AB.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Górka-Piechocka
Data wytworzenia informacji2020-07-10 12:42:21
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-10 12:42:21
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 10:21:03
2Zmiana tytułu dokumentuAlicja Białorucka26-09-2023 14:59:28
3Aktualizacja karty usługiAlicja Białorucka26-09-2023 14:59:28
4Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka26-09-2023 14:59:28
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:10:26
6Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 12:51:23
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 12:42:21