Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Co powinienem wiedzieć?

O wydanie zaświadczenia może ubiegać się osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą zmarłego.

Na wniosku o wydanie zaświadczenia wymagane jest podanie numeru NIP lub numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu wnioskodawcy, jak również wskazanie, gdzie oraz w jakim celu będzie składane zaświadczenie. Należy również podać dane spadkodawcy tj. numer NIP lub numer PESEL, data urodzenia, adres ostatniego zamieszkania.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca (spadkobierca) załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy
 2. Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.
 3. Dokumenty potwierdzające fakt bycia spadkobiercą.

Przedmiotowy druk jest do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat, mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pokoju 444 mieszczącym się na IV piętrze Urzędu Miejskiego
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zobowiązaniach spadkodawcy wynosi 17 zł (od każdego egzemplarza).

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy:
17 zł Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy.

Krok 2
Dokonać wpłaty za wydanie zaświadczenia, dowód wpłaty dołączyć do przedmiotowego wniosku.

Krok 3
Do wniosku dołączyć dokument potwierdzający fakt bycia spadkobiercą.

Krok 4
W przypadku, gdy sprawę załatwia pełnomocnik, do wniosku o wydanie zaświadczenia załączyć również pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

Krok 5
Wniosek wraz z załącznikami złożyć

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Krok 6
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Krok 7
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika w sekretariacie Wydziału Podatków i Opłat (pok. 444, tel. 32-239-12-99, 32-238-55-91). Zaświadczenie może zostać wysłane na wskazany adres, tylko na postawie żądania wnioskodawcy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów, tel. 32-238-54-88
 2. Pokój 444, IV piętro – tel. 32-239-12-99, 32-238-55-91
 3. e-mail: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z dowodem wpłaty za wydanie zaświadczenia można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres:
Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 5).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/ postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 2. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Kategoria sprawy:

PO - Zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-15 08:08:47
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-15 08:08:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka12-04-2024 13:31:14
2Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka12-04-2024 13:31:14
3Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska03-01-2024 14:36:34
4Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-10-2023 11:17:10
5Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 11:13:25
6Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 09:07:17
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach15-09-2020 08:08:47