Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie art. 217 § 1 KPA w związku z art. 48b ust. 2 pkt 1 lub art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane dla obiektu budowlanego położonego w Gliwicach, wyłącznie w sytuacji kiedy zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienie nakładające obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, tj. m. in. takiego zaświadczenia.

 2. Należy upewnić się, czy teren dla którego klient zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.
  (Informacje na temat obszarów miasta Gliwice objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można na stronie internetowej miasta Gliwice w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej/Geoportal Planistyczny pod adresem https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny

 3. Należy dokładnie wskazać na załączniku graficznym (np. na załączonej mapie) obiekt budowlany objęty wnioskiem.

 4. Organ administracji publicznej (Urząd) wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie.
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
 5. Wspólnota Mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” - działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni, jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (wówczas termin jw. zostanie odpowiednio wydłużony).
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Załącznik graficzny z oznaczeniem granicy terenu oraz obiektu budowlanego, którego zaświadczenie ma dotyczyć.
 4. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 17 zł opłaty skarbowej za każde wydane zaświadczenie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

 

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

 

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

 

Opłata za wydanie zaświadczenia:

17 zł Opłata za zaświadczenie z zakresu budownictwa


Opłata alternatywna:

17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i dołączyć do wniosku.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową albo przesłać pocztą lub  złożyć drogą elektroniczną (poprzez platformę ePUAP lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Krok 2
Potwierdzeniem wykonania usługi jest zaświadczenie, które odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika lub które zostanie przesłane pocztą na adres do korespondencji wskazany we wniosku albo drogą elektroniczną wyłącznie na wskazany adres skrzynki ePUAP – zgodnie z zaznaczonym na formularzu kwadracikiem.
 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl
adres skrzynki ePuap: /UMGliwice/SkrytkaESP
 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową lub elektroniczną (poprzez platformę ePUAP lub podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP w katalogu Sprawy ogólne wybieramy Pisma do urzędu a następnie  Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Jako załączniki do pisma dołączamy wypełniony formularz Wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 

Kategoria sprawy:

AB – Zaświadczenia

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty

AB.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Górka-Piechocka
Data wytworzenia informacji2023-09-26 11:20:23
Informację wprowadził do BIPAnna Imbiorska
Data udostępnienia informacji w BIP2023-09-26 11:20:23
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka19-02-2024 12:41:57
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 11:22:08
3Aktualizacja kartyAlicja Białorucka15-12-2023 09:38:48
4Zmiana statusu dokumentuAnna Imbiorska26-09-2023 14:12:01
5Utworzenie dokumentuAnna Imbiorska26-09-2023 11:20:23