Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zaświadczenie wydawane jest zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane dla istniejącego obiektu budowlanego położonego w Gliwicach.
 2. Należy upewnić się, czy teren dla którego klient zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.
  (Informacje na temat obszarów miasta Gliwice objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można w Informacji Przestrzennej / Geoportal Planistyczny pod adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013)
 3. Należy dokładnie wskazać (np. na załączonej mapie) budynek lub jego część, dla których planowana jest zmiana sposobu użytkowania – nie dotyczy sytuacji, kiedy na działce jest tylko jeden budynek, który w całości ma mieć zmieniony sposób użytkowania.
 4. Organ administracji publicznej (Urząd) wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie.
   

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.

*pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Do ww. okresu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli klient działa przez pełnomocnika, dodatkowo:

 1. Wzór pełnomocnictwa AB
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo złożone w sprawie od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanych kwot:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia:
17 zł Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy wypełnić Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podając we wniosku adres obiektu, numer działki na której jest położony wraz z obrębem ewidencyjnym.
Do wniosku można dołączyć załącznik graficzny wygenerowany w Geoportalu Planistycznym korzystając z narzędzia do tworzenia załączników mapowych.
Geoportal Planistyczny pod adresem https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?profile=3532013

Krok 2
Dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej, pamiętając o przytoczonych wyżej sytuacjach, w których wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Krok 3
Sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku oraz kompletność niezbędnych załączników. W przypadku składania wniosku w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A można dokonać wstępnej weryfikacji wniosku w pokoju wydawania dokumentów w Wydziale Planowania Przestrzennego - pokój nr 217, II piętro. Również dla osób składających wniosek w głównym budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 istnieje możliwość dokonania wstępnej weryfikacji wniosku na wspólnym stanowisku Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Planowania Przestrzennego w Biurze Obsługi Interesantów (hall Urzędu).

Krok 4
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A.

Krok 5
Po sporządzeniu zaświadczenia z planu przez pracownika Wydziału Planowania Przestrzennego odbiór osobisty lub przesłanie pocztą zaświadczenia – zgodnie z zaznaczonym na formularzu kwadracikiem.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21:
Biuro Obsługi Interesantów (parter Urzędu) – stanowisko Wydziału AB, PP – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego – tel. 32 239-13-01

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A:
Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego

- pokój 219 (II piętro) - codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego,
- tel. 32 338-65-02
pp@um.gliwice.pl

Pokój wydawania dokumentów Referatu Lokalizacji Wydziału Planowania Przestrzennego nr 217 (II piętro) – w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez platformę ePUAP. W katalogu Sprawy ogólne wybieramy Pisma do urzędu a następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Jako załączniki do pisma dołączamy wypełniony formularz Wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PP.8) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z poźn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego

Kategoria sprawy:

PP - Plan zagospodarowania przestrzennego

Numer karty

PP.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Ballon
Data wytworzenia informacji2020-07-24 11:35:17
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 11:35:17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach24-07-2020 11:35:39
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 11:35:17