Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie w sprawach podatków lokalnych

Zaświadczenie w sprawach podatków lokalnych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych

Co powinienem wiedzieć?

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach lokalnych obejmuje zaświadczenia:

 • o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników
 • o wielkości użytków rolnych tworzących gospodarstwo rolne

Na wniosku o wydanie zaświadczenia wymagane jest podanie numeru NIP lub numeru PESEL, siedziby firmy lub adresu zamieszkania wnioskodawcy, jak również należy wskazać, gdzie oraz w jakim celu będzie składane zaświadczenie.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych
 2. Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

Przedmiotowy druk jest do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pokoju 444 mieszczącym się na IV piętrze Urzędu Miejskiego
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Pozostałe z zaświadczeń podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w danej sprawie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa wynikającego ze złożonego dokumentu, do konkretnej sprawy) - przykładowe wielości stosunków pełnomocnictw.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • w „opłatomatach” znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, (umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką);
 • korzystając z bankowości elektronicznej;
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Bank Millenium numer: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy numer rachunku:
IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
BIC (SWIFT): BIGBPLPW

 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
  Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata za wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych:
17 zł Opłata za zaświadczenie
Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych

Krok 2
Dokonać wpłaty za wydanie zaświadczenia, dowód wpłaty dołączyć do przedmiotowego wniosku.

Krok 3
W przypadku, gdy sprawę załatwia pełnomocnik, do wniosku o wydanie zaświadczenia załączyć również pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

Krok 4
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

 • W Biurze Podawczym (na parterze Urzędu);
 • Listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Krok 5
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Krok 6
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika w sekretariacie Wydziału Podatków i Opłat (pok. 444, tel. 32-239-12-99, 32-238-55-91). Zaświadczenie może zostać wysłane na wskazany adres, tylko na postawie żądania wnioskodawcy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów, tel. 32-238-54-88
 2. Pokój 444, IV piętro – tel. 32-239-12-99, 32-238-55-91
 3. e-mail: po@um.gliwice.pl

 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z dowodem wpłaty za wydanie zaświadczenia można przesłać listownie (za pośrednictwem poczty lub innej placówki świadczącej tego typu usługi) na adres: Urząd Miejski – Wydział Podatków i Opłat: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21.    
   
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:

- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 5).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/ postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 2. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Kategoria sprawy:

PO - Zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-15 09:01:12
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-15 09:01:12
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka12-04-2024 13:29:42
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka12-04-2024 13:28:39
3Aktualizacja podstawy prawnejAnna Imbiorska03-01-2024 14:35:08
4Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska09-10-2023 11:15:43
5Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić? - korekta treściKrystyna Kasprzyk29-03-2023 11:11:44
6Zmiany w dokumencieKrystyna Kasprzyk12-12-2022 09:06:37
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach15-09-2020 09:01:12