Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji

Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji

Co powinienem wiedzieć?

Zaświadczenie dla celów kupna/sprzedaży nieruchomości zawiera informacje o:
- podjęciu lub niepodjęciu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji
- podjęciu lub niepodjęciu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z art. 14 ustawy o rewitalizacji
- podjęciu lub niepodjęciu uchwały Rady Miasta Gliwice o wyznaczeniu specjalnej strefy rewitalizacji zgodnie z art. 25 ustawy o rewitalizacji
- ustanowieniu lub nieustanowieniu na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o rewitalizacji oraz art. 109 ust. 1 pkt 4a, 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
 

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca lub pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Do ww. okresu nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (Urzędu).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Wzór pełnomocnictwa
  - jeżeli klient działa przez pełnomocnika.
 3. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) – w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez osobę prawną lub upoważnionego przez właściwe organy osoby prawnej pełnomocnika.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo złożone w sprawie od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Zaświadczenie zwolnione jest z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr : 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Informujemy również, że w budynku przy ul. Jasnej 31A w punkcie Biura Obsługi Interesantów można dokonać płatności przy użyciu kart płatniczych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Należy wypełnić Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie rewitalizacji.

Krok 2
Należy dokonać koniecznych wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

Krok 3
Sprawdzić poprawność wypełnienia wniosku oraz kompletność niezbędnych załączników. W przypadku składania wniosku w budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A, można dokonać jego wstępnej weryfikacji w Sekretariacie Biura Rozwoju Miasta, pokój 202 (II piętro).

Krok 4
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A, przesłać pocztą z załączonymi dowodami potwierdzającymi dokonanie niezbędnych opłat lub poprzez drogę elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Krok 5
Zaświadczenie należy odebrać:

 • osobiście lub przez pełnomocnika (należy przynieść pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę),
 • za pośrednictwem poczty – jeśli taki sposób dostarczenia został wskazany we wniosku.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Biura Rozwoju Miasta – pokój 202 (II piętro) – tel. 32-338-65-50
brm@um.gliwice.pl
Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31a, 44-122 Gliwice

codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego tj.:
• poniedziałek - środa: 8:00 - 16:00
• czwartek: 8:00 - 17:00
• piątek: 8:00 - 15:00

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

(W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni).

 • Poprzez drogę elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

BRM - Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji

Wydział:

Biuro Rozwoju Miast

Numer karty

BRM.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Kobierska
Data wytworzenia informacji2020-07-16 14:02:25
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-16 14:02:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska02-02-2024 14:27:35
2Aktualizacja formularzaAnna Imbiorska29-01-2024 11:34:08
3Aktualizacja RODOAnna Imbiorska29-01-2024 11:32:42
4Aktualizacja kartyAnna Imbiorska04-01-2024 14:58:05
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:39:55
6Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach16-07-2020 14:25:55
7Utworzenie dokumentuAlicja Banach16-07-2020 14:02:25