Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie z gminnej ewidencji działalności gospodarczej

Zaświadczenie z gminnej ewidencji działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wydział:

Biuro Obsługi Interesantów

Co powinienem wiedzieć?

Z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Prezydent Miasta Gliwice dokonał przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji do CEIDG 29 grudnia 2011 r. W związku z powyższym organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców figurujących w systemie teleinformatycznym CEIDG jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Prezydent Miasta Gliwice pozostał organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców, którzy dokonali wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice przed przeniesieniem bazy do systemu teleinformatycznego CEIDG.

Wydawane zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalny wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice. Aktualnie wpisy przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, można przeglądać bezpośrednio na stronie http://www.ceidg.gov.pl/ Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Aby wydrukować zaświadczenie należy odszukać poszukiwany wpis w bazie przedsiębiorców i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 46 ust. 6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541) organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Kto może załatwić sprawę?

Każdy ma prawo zwrócić się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice. Dotyczy wyłącznie danych przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Sprawę może załatwić również pełnomocnik strony.
Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice wydawane jest:

 • zgodnie z KPA do 7 dni od daty złożenia (otrzymania) kompletnego wniosku,
 • „od ręki” przy zgłoszeniu się w pokoju 010.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 29 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Gliwice
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia.
(z dopiskiem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub nazwy firmy)

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr : 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

 

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa:
17 zł Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać i wypełnić "Wniosek o wydanie zaświadczenia z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 29 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Gliwice".

Krok 2
Uiścić opłatę za wydanie zaświadczenia.

Krok 3
Wypełniony wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty
(oraz pełnomocnictwem o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP,
 • przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych  zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:
  Urząd Miejski w Gliwicach
  ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice
 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy (w Biurze Podawczym w holu na parterze urzędu bądź bezpośrednio w pokoju 010).

Krok 4
Na podstawie złożonego kompletnego wniosku wydawane jest zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta:

 • zaświadczenie o figurowaniu przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej

    lub

 • zaświadczenie o niefigurowaniu przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej

Krok 5
Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej może być:

 • odebrane przez wnioskodawcę osobiście w siedzibie urzędu (pokój 010),
 • przesłane na wskazany adres korespondencyjny.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach, Biuro Obsługi Interesantów,
Parter - pokój 010,  Ewidencja Działalności Gospodarczej

tel. 32-239-11-84, 32 238-56-76
faks. 32-231-27-25
e-mail: boi@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

 • pocztą tradycyjną,
 • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP klikając w link:  Pismo ogólne

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Kategoria sprawy:

BOI - Działalność Gospodarcza

Numer karty

BOI.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Hulin
Data wytworzenia informacji2020-07-21 11:29:17
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-21 11:29:17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska22-05-2024 14:06:32
2Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAnna Imbiorska07-12-2023 10:40:59
3aktualizacja linkuAnna Imbiorska14-06-2023 11:10:57
4Aktualizacja kartyDorota Rynkiewicz07-06-2023 14:03:20
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:32:51
6Aktualizacja: Krok 1Dorota Rynkiewicz13-02-2023 15:16:36
7Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach21-07-2020 12:19:11
8Utworzenie dokumentuAlicja Banach21-07-2020 11:29:17