Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

Co powinienem wiedzieć?

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:

 1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
 2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
   

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, która wykaże interes prawnym w uzyskaniu zaświadczenia lub pełnomocnik wnioskodawcy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni z wyjątkiem spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
  - kompletny i poprawnie wypełniony wniosek zawierający podstawę prawną wydania zaświadczenia lub wykazany interes prawny
 2. w sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię. Dowód zapłaty może mieć również formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej:
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
 • opłata skarbowa od wnioskowanego zaświadczenia.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • Wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosku w sprawach dotyczących miedzy innymi ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, nauki, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.
 • Zaświadczenia nie wymienione w art. 2, art. 7 oraz części II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Dołączenie do wniosku pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej z chwilą złożenia w organie:

         - wniosku o wydanie zaświadczenia;
         - dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;

 • Składając w organie wniosek o wydanie zaświadczenia lub pełnomocnictwo, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW) 

 • w opłatomacie mieszczącym się na parterze urzędu.


 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać z wirtualnego biura obsługi na stronie: Formularze, formularz wniosku „o wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku lub w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej za zamawiane zaświadczenie lub wydrukiem potwierdzającym dokonanie operacji bankowej:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, klikając w link - Pismo ogólne do podmiotu publicznego;
 • listownie, na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu lub w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

UWAGA:
Na podstawie art. 76a ust. 2b ustawy Kodeks postępowania administracyjnego istnieje możliwość poświadczenia na żądanie strony odpisu złożonego dokumentu z okazanym oryginałem.

Krok 4
Odebrać zaświadczenie w sposób określony we wniosku:

 • osobiście w siedzibie urzędu,
 • listownie,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP – wyłącznie w przypadku zaświadczeń zamawianych w formie elektronicznej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 • Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, klikając w link: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 239 11 08; 32 238 55 18; 32 238 54 51;
 • Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Geodezji i Kartografii w pok. 419 na IV piętrze urzędu;

 

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • faksem na nr: 32 239 12 23,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo,  należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • W przypadku zamówienia zaświadczenia wraz z wysyłką pod wskazany adres, zaświadczenie wysyłane jest listem poleconym za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice za pośrednictwem gońca,
 • W przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP zaświadczenie wysyłane jest w formie elektronicznej chyba, że wnioskodawca wybierze formę papierową wówczas zaświadczenie jest wysyłane jak w punkcie powyżej listem poleconym.

 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310),
 5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 208 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1251 ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Numer karty

GE.9/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJacek Sobelski
Data wytworzenia informacji2020-07-23 08:23:15
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 08:23:15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka13-12-2023 13:47:35
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:49:03
3Zmiana tytułu dokumentuAnna Imbiorska02-03-2021 07:46:22
4Zmiana tytułu dokumentuAnna Imbiorska25-02-2021 08:05:40
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 08:23:15