Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Co powinienem wiedzieć?

Osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL może otrzymać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, po złożeniu wniosku:

 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym.

Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, umożliwia się nieodpłatne pobranie z rejestru zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pod adresem Uzyskaj zaświadczenie o swoich danych z rejestru zastrzeżeń numerów PESEL

Zaświadczenie pobrane przy użyciu usługi opatrywane jest zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej.

Kto może załatwić sprawę?

Uzyskać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL może:

 • Osoba uprawniona do otrzymania zaświadczenia – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną,
 • Pełnomocnik osoby uprawnionej do otrzymania zaświadczenia - składający pełnomocnictwo w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki – przy zgłoszeniu na stanowisku obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich.

Uwaga!
W przypadku braku żądanych danych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL albo wniosku składanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku o wydanie zaświadczenia. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 3. Dowód osobisty lub paszport osoby wnioskującej albo pełnomocnika – do wglądu, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
 4. Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Uwaga!
Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Uwaga!
Zwolnione z tej opłaty są między innymi osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Uwaga!
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek – patrz -> opis usługi

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest między innymi złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL48 1160 2215 1108 0410 0000 0055  Numer BIC (Swift): BIGBPLPWXXX

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata z tytułu wydawanych zaświadczeń:
17 zł Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy

Opłata alternatywna:
17 zł Z tytułu pełnomocnictwa - Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Dokonać opłaty skarbowej w opłatomacie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów (parter budynku) lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki - opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice albo dostarczyć drogą elektroniczną.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie, klikając w link:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Uwaga!
W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Krok 4
Otrzymać zaświadczenie.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.

Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich:
  (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45
 • e-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę gov.pl: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Uwaga!
W przypadku składania wniosku na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wniosek oraz niezbędne załączniki należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczania o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Wojewody Śląskiego. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Kategoria sprawy:

SO - Sprawy meldunkowe

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer karty

SO.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPaweł Wesołowski
Data wytworzenia informacji2023-11-16 14:11:33
Informację wprowadził do BIPAlicja Białorucka
Data udostępnienia informacji w BIP2023-11-16 14:11:33
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka23-04-2024 14:40:17
2Aktualizacja linku do rządowej strony internetowejAlicja Białorucka20-11-2023 11:47:07
3Zmiana statusu dokumentuAlicja Białorucka17-11-2023 09:52:07
4Utworzenie dokumentuAlicja Białorucka16-11-2023 14:11:33