Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku

Co powinienem wiedzieć?

Jeśli roboty geologiczne nie wymagają pozyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, wówczas projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji przez Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Zatwierdzenie następuje na okres nie dłuższy niż 5 lat. Stronami postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót są właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, w granicach których roboty będą wykonywane.
Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:

 1. projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska,
 2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych:

 • Prezydentowi Miasta Gliwice (organ administracji geologicznej),
 • właściwemu organowi nadzoru górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie (formularz "Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych" - do pobrania w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty"), najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor występujący o zatwierdzenie projektu robót geologicznych lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od urzędu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku
 2. 2 egzemplarze projektu

Formularz zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych w przypadku uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych - opisany powyżej w punkcie "Co powinienem wiedzieć?":

 1. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Informacja o wymaganych opłatach skarbowych (opłatę skarbową należy uiścić przed złożeniem wniosku):
Opłata za wydanie decyzji- 10 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach mieszczących się w siedzibie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji:
10 zł Opłata skarbowa za zatwierdzenie projektu robót geologicznych
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym - Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 330, - IIIp.
Tel. 32-238-56-79
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą.
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa prawo geologiczne i górnicze
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w Gliwicach w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

SR – Geologia

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.26/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Dolińska - Szeląg
Data wytworzenia informacji2020-07-28 10:52:34
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 10:52:34
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska07-02-2024 11:36:02
2aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka14-08-2023 09:05:43
3Aktualizacja kart usług -zlecono korespondencją SODKrystyna Kasprzyk07-07-2023 08:14:33
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:12:25
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 10:52:34