Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Zbycie pojazdu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis usługi:

Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Co powinienem wiedzieć?

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu (np. sprzedaży, darowiźnie) pojazdu. Zawiadomienia dokonuje właściciel, na którego pojazd był zarejestrowany w urzędzie, który dokonał tej rejestracji.

Zawiadomienia o zbyciu właściciel pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) luz czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - u starosty właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.

W przypadku gdy pojazd zarejestrowany jest na więcej niż jedną osobę wystarczającym jest zawiadomienie o zbyciu pojazdu dokonane przez jednego ze współwłaścicieli.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Zgłoszenie zbycia pojazdu nie jest wyrejestrowaniem (wycofaniem z ruchu), a jedynie zawiadomieniem o zmianie właściciela pojazdu. Dokonanie rejestracji pojazdu przez nowego nabywcę nie zwalnia poprzedniego właściciela z obowiązku powiadomienia o zbyciu pojazdu.
 

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić dotychczasowy właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zbycia pojazdu – oryginał.
 2. Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie (umowy, faktury sprzedaży).
 • W przypadku sprzedaży pojazdu za pośrednictwem komisu (na podstawie umowy komisowej) należy również przedstawić kopię faktury lub umowy sprzedaży pojazdu przez komis.
 • Jeżeli dotychczasowym współwłaścicielem był bank, przy zgłoszeniu sprzedaży wymagany będzie także dokument, na podstawie którego bank zwrotnie przenosi własność (np. umowa przewłaszczenia-zwrotna).
 • Jeżeli sprzedaż pojazdu nastąpiła z upoważnienia właściciela, do zgłoszenia należy dołączyć upoważnienie do dokonania takiej sprzedaży.
 1. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel nie załatwia sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 2. Dowód opłaty od upoważnienia, jeżeli dotyczy – oryginał.
 3. Zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli dane można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu nie podlega opłacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. pełnomocnictwo, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (umowy, faktury sprzedaży)

Krok 2
Wypełnić formularz zgłoszenie zbycia pojazdu.

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 5
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu oraz zwrot kopii dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link -
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 332-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem nadania) na następujący adres:
Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Komunikacji
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice.

Odpowiedź zwrotna również przesyłana jest pocztą (nie kurierem) w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku z kompletem załączników.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 80b ust.1 pkt 5 i ust. 1a pkt 2, art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.08.2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.29/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-08-18 08:56:39
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-18 08:56:39
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska08-03-2024 11:11:06
2Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka12-12-2023 14:19:58
3Zmiana w punkcie Czy można załatwić sprawę elektronicznie?Dorota Rynkiewicz01-03-2023 14:04:30
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:54:50
5Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz18-08-2020 09:04:44
6Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz18-08-2020 08:56:39