Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Co powinienem wiedzieć?

Wykaz ras psów uznanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 • amerykański pitt bull terrier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Właściciele psów ras uznawanych za agresywne, zobowiązani są do wystąpienia do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
Zgodnie z art. 37 a. ust. 1 (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt) kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny.
W razie ukarania za wykroczenie – prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia - można orzec przepadek zwierzęcia.

Kto może załatwić sprawę?

Posiadacz zwierzęcia.
Wnioskodawca może pisemnie upoważnić do załatwienia sprawy osobę prawna lub fizyczną. W imieniu posiadacza zwierząt nie mającego zdolności do czynności prawnych (np. niepełnoletnie dziecko) wniosek składa przedstawiciel ustawowy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Decyzja wydawana jest po przeprowadzonej wizji w miejscu prowadzonej hodowli (kontrola warunków prowadzenia hodowli psa) lub w miejscu utrzymywania psa (kontrola warunków utrzymywania psa), nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Aby uzyskać pozwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną należy złożyć wniosek w którym należy podać następujące dane:

 • dane właściciela psa (imię i  nazwisko, adres zamieszkania, telefon, PESEL/NIP),
 • dane psa (wiek psa, płeć psa, informacja o pochodzeniu psa, sposób oznakowania, miejsce pobytu/prowadzenia hodowli, warunki utrzymania).
 1. Kopia rodowodu psa lub kopię metryki psa (oryginał do wglądu).
 2. Kopia aktualnego zaświadczenia o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (oryginał do wglądu).
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • 82 zł opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na utrzymanie psa
 • 616 zł opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hodowli

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną:
82 zł Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na utrzymanie psa
616 zł Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hodowli
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnienie wniosku z wymaganymi dokumentami.

Krok 2
Złożenie wniosku.

Krok 3
Wizja w miejscu prowadzonej hodowli (kontrola warunków prowadzenia hodowli psa) lub w miejscu utrzymywania psa (kontrola warunków utrzymywania psa).

Krok 4
Wydanie decyzji.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
III piętro budynku urzędu, pokój nr 371
Telefon: 32 239-11-14
Faks: 32 238-55-80
uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

 • W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem – przy składaniu wniosku.
 • W sytuacji korzystania ze skrzynki ePUAP lub drogi pocztowej – dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
 • Urzędnikowi podczas wizji w miejscu prowadzenia hodowli lub w miejscu utrzymywania psa.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

UK - Psy ras agresywnych

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Numer karty

UK.16/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Staszków
Data wytworzenia informacji2020-07-29 08:46:30
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 08:46:30
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAlicja Białorucka11-12-2023 13:46:42
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 08:54:11
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 08:46:30