Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Co powinienem wiedzieć?

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, czyli:
niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście przedsiębiorca ubiegający się
o zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność
do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść
i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wnioski rozpatrywane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 2. Protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych z wyszczególnieniem wartości (brutto) sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych (odrębny dla każdego rodzaju zezwolenia).
 3. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wynosi:

 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
 • 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 • 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających pow.18% alkoholu.

Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
Wpłat z tytułu zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009


W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych ze strony internetowej UM Gliwice lub w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Krok 2
Dołączyć do wniosku protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych z wyszczególnieniem wartości (brutto) sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych (odrębny dla każdego rodzaju zezwolenia).

Krok 3
Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem (oraz pełnomocnictwem o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć
do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a) przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

b) złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w godzinach jego pracy w Biurze Podawczym na parterze budynku urzędu.

Godziny pracy UM Gliwice:           
poniedziałek, wtorek, środa, od 8.00 do 16.00
czwartek: od 8.00 do 17.00
piątek: od 8.00 do 15.00

Krok 4
W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty, wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.

Krok 5
Przygotowane zezwolenie przedsiębiorca:

 • odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź ustanowiony pełnomocnik okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
 • zostaje przesłane pocztą tradycyjną, gdy opłata za to zezwolenie została wniesiona przed jego wysłaniem
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
III piętro, Pokój 366
Telefon 32-239-11-58, 32-238-54-24
Faks 32 238-55-80
e-mail: uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 184 i 185 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 3. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

UK - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Numer karty

UK.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Czempiel, Marta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 07:33:47
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 07:33:47
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:22:06
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 07:33:47