Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na pojazd uprzywilejowany

Zezwolenie na pojazd uprzywilejowany

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Co powinienem wiedzieć?

 • Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
 1. ukończyła 21 lat;
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
 3. uzyskała orzeczenie:
  1. lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  2. psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
 5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
 • Kursy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
 • Starosta  w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą i po uiszczeniu  opłaty ewidencyjnej wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:

- określając zakres zezwolenia, odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych
- określając ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności  orzeczenia lekarskiego i psychologicznego

 • Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:
 1. A1, A2 i A;
 2. B1, B i B+E;
 3. C1, C1+E, C, C+E;
 4. D1, D1+E, D i D+E.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona.

Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

2 dni robocze od dnia, w którym dokonano pozytywnego wyniku weryfikacji wymaganych dokumentów.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 2. Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych
 3. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.
 4. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami w trybie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 5. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań psychologicznych  osób kierujących pojazdami w trybie art. 82 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 6. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 7. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wynosi: 50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem  KOMOPU_W pobierana będzie  zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5-14 oraz ust. 4 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.)
 • Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne wynosi: 50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna z dopiskiem  KOMOWN_W  pobierana będzie  zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5-14 oraz ust. 4 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.)
 • Wysokość opłaty za przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wynosi: 50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem  KOMOPU_P  pobierana będzie  zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5-14 oraz ust. 4 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.)
 • Wysokość opłaty za przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne wynosi: 50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem  KOMOWN_P  pobierana będzie  zgodnie z art. 138a ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.) od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5-14 oraz ust. 4 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.)

Powyższej opłaty dokonać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


  Urząd Miejski w Gliwicach
  Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

 • W przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba niż wnioskodawca w tytule przelewu należy wskazać imię , nazwisko, PESEL osoby, której wpłata dotyczy tj. danych które pozwolą organowi na zidentyfikowanie osoby, dla której ma zostać wydany dokument prawa jazdy.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy stanowi integralną część wniosku i należy go fizycznie załączyć do wniosku lub przekazać drogą elektroniczną na adres: km@um.gliwice.pl.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można ww. formie na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne:
50 zł Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Opłata za przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne:
50 zł Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić druk wniosku o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - druk do pobrania:

 • w formie elektronicznej (w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
 • w formie papierowej w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego) lub w Wydziale Komunikacji pokoje 315 i 316 (III piętro Urzędu Miejskiego).

Krok 2
Złożyć dokumenty:
- pokoje 310/314/315 Wydział Komunikacji / Referat Praw Jazdy III piętro Urzędu Miejskiego.

Krok 3
Odbiór dokumentu:
Dokumenty wydaje uprawnionej osobie (pełnomocnikowi wg pkt. "Kto może załatwić sprawę?") - bezpośrednio Referat Praw Jazdy pokoje 310/314/315 III piętro Urzędu Miejskiego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Praw Jazdy - pokoje 310/314/315
III piętro Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-239-11-81 / 32-238-56-52
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz.2142 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 r., poz. 738),
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U z 2022, poz. 2503),
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań  psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 165),
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U z 2018 r., poz. 1392),
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Numer karty

KM.59/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2020-08-10 10:26:15
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-10 10:26:15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 11:23:57
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach10-08-2020 10:26:15