Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na przewóz regularny specjalny

Zezwolenie na przewóz regularny specjalny

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - wydanie

Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego deklarująca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania regularnych specjalnych przewozów osób.
 2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym udziela się na okres od jednego roku do pięciu lat.
 3. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia,  zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta Gliwice oraz na terenie miasta Gliwice i/lub powiatów: gliwickiego oraz tarnogórskiego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej jest Prezydent Miasta Gliwice.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
  Proponowany rozkład jazdy powinien być zgodny z zapisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym oraz brzmieniem rozporządzenia Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.

 3. Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.

 4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

 5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych  w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

 6. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków zlokalizowanych przy drogach publicznych z ich właścicielami lub zarządzającymi.

 7. Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób.

 8. Pełnomocnictwo KM - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.

 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie przedmiotowego zezwolenia (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?") najpóźniej przy odbiorze dokumentu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie powyższego zezwolenia z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  do 1 roku - 125  zł
  do 2 lat - 150 zł
  do 3 lat - 175 zł
  do 4 lat - 225 zł
  do 5 lat - 275 zł
   
 2. Opłata za wydanie powyższego zezwolenia z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  do 1 roku - 175  zł
  do 2 lat - 200 zł
  do 3 lat - 225 zł
  do 4 lat - 275 zł
  do 5 lat - 300 zł
   
 3. Opłata za wydanie wypisu do powyższego zezwolenia z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  do 1 roku – 1,25  zł
  do 2 lat – 1,50 zł
  do 3 lat – 1,75 zł
  do 4 lat – 2,25 zł
  do 5 lat – 2,75 zł
   
 4. Opłata za wydanie wypisu do powyższego zezwolenia z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) wynosi dla zezwolenia obowiązującego:
  do 1 roku – 1,75  zł
  do 2 lat – 2,00 zł
  do 3 lat – 2,25 zł
  do 4 lat – 2,75 zł
  do 5 lat – 3,00 zł


Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Powyższej opłaty dokonać można za pomocą:

 • opłatomatu (zlokalizowanego w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiającego dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • platformy internetowej, za pośrednictwem strony internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w zależności od okresu na jaki zostało udzielone:
125,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice do 1 roku
150,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice - do 2 lat
175,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice - do 3 lat
225,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice - do 4 lat
275,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice - do 5 lat
175,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice i sąsiedniego powiatu - do 1 roku
200,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice i sąsiedniego powiatu - do 2 lat
225,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice i sąsiedniego powiatu - do 3 lat
275,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice i sąsiedniego powiatu - do 4 lat
300,00 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice i sąsiedniego powiatu - do 5 lat
Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – z przebiegiem linii wyłącznie na terenie Miasta Gliwice:
1,25 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 1 roku
1,50 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 2 lat
1,75 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 3 lat
2,25 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 4 lat
2,75 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 5 lat
13,75 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 1 roku
16,50 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 2 lat
19,25 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 3 lat
24,75 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 4 lat
30,25 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 5 lat
Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – przebieg na terenie Miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i/lub tarnogórski):
1,75 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 1 roku
2 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 2 lat
2,25 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 3 lat
2,75 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 4 lat
3 zł Dla pojazdu zgłoszonego do 5 lat
19,25 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 1 roku
22 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 2 lat
24,75 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 3 lat
30,25 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 4 lat
33 zł Dla pojazdu niezgłoszonego do 5 lat
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Komplet dokumentów może zostać przesłany drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Krok 5
W przypadku odbioru zezwolenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1220);
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111);
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018r. poz. 202);
 8. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna (art. 127 § 1a Kpa). Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Zgodnie z art. 54 § 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, organ sporządza uzasadnienie zaskarżonej decyzji i przekazuje je do sądu wraz ze skargą, aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.

Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy.

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Kategoria sprawy:

KM - Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Numer karty

KM.115/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-21 11:56:38
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-21 11:56:38
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora ustawyAlicja Białorucka08-12-2023 14:13:57
2Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoKrystyna Kasprzyk05-07-2023 12:48:38
3Aktualizacja podstawy prawnej w kartach usługKrystyna Kasprzyk05-07-2023 09:45:39
4Aktualizacja publikatorów ustawKrystyna Kasprzyk20-04-2023 10:50:27
5aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 12:43:44
6Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz21-08-2020 11:56:38