Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (lokal gastronomiczny, sklep)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (lokal gastronomiczny, sklep)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep)

Co powinienem wiedzieć?

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży  na terenie miasta Gliwice jest:

 1. posiadanie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Gliwice,
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę,
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się dla punktu detalicznego (sklep, market) oraz dla punktu gastronomicznego (restauracja, kawiarnia, bar) na czas oznaczony 4 lata.

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  1. sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 7. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty  ustawowo określonych wysokościach i terminach.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30 procent rocznej podstawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30 procent całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.
 

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 2 miesięcy (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego)

Średni czas oczekiwania na załatwienie danej sprawy to 1 miesiąc, może on ulec zmianie w zależności od terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  a. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  b. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  c. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).
 2. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika strony.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń/nia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gliwic
  - po jego pobraniu i wypełnieniu można uzyskać zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.
 2. Opłaty roczne dla Przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) 
  525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
  2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywać można przelewem na rachunek bankow w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

 1. Opłata skarbowa za zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 17zł (opisane w punkcie "Jak krok po kroku załatwić sprawę")

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze strony internetowej UM Gliwice lub w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Krok 2
Zebrać wymagane we wniosku załączniki:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
Przedsiębiorca dostarcza akt własności lokalu lub umowę najmu lokalu lub umowę dzierżawy lokalu,
b) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
W zależności kto jest właścicielem całego budynku mieszkalnego w którym zlokalizowany  będzie  punkt sprzedaży napojów  lub kto zarządza całym budynkiem mieszkalnym ( np. ZBM,  Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia mieszkaniowa itp.),
c) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).
Przedsiębiorca uzyska ww. decyzję w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Gliwicach przy ul. Banacha 4.
(załączniki muszą być dostarczone w oryginalne lub kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z ze stanem faktycznym)

Krok 3
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz pełnomocnictwem o ile sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika strony) należy dostarczyć do urzędu na jeden
z poniższych sposobów:
a) przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

b) złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w godzinach jego pracy w Biurze Podawczym na parterze budynku urzędu.

Godziny pracy UM Gliwice:            
poniedziałek, wtorek, środa, od 8.00 do 16.00
czwartek: od 8.00 do 17.00
piątek: od 8.00 do 15.00

Krok 4
W celu otrzymania informacji o wysokości opłaty, Wnioskodawca powinien skontaktować się z urzędem bezpośrednio lub telefonicznie.

Krok 5
Przygotowane zezwolenie Przedsiębiorca odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź ustanowiony pełnomocnik okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Krok 6
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uzyskać po pobraniu i wypełnieniu wniosku o wydanie zaświadczenia o opłaceniu zezwoleń/nia na sprzedaż napojów alkoholowych i uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (formularz wniosku dostępny wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").
Wniosek jest dostępny na stronie internetowej UM Gliwice lub w pokoju nr 366 na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Usług Komunalnych
III piętro, pokój nr 366
Telefon 32-238-54-24, 32-239-11-58
Faks 32 238-55-80
uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak.
• Pocztą tradycyjną,
lub
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 18 i art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Uchwała nr XXXIX/842/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
 6. Uchwała nr XXXIX/843/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice.,
 7. Uchwała nr XXX/639/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Kategoria sprawy:

UK - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Numer karty

UK.11/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Czempiel, Marta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 07:17:52
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 07:17:52
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 09:23:20
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 07:17:52