Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Co powinienem wiedzieć?

Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne, mogąca negatywnie oddziaływać na  środowisko, podlega zgłoszeniu organowi  ochrony środowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzący instalację w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880).

W związku z powyższym obowiązkiem zgłoszenia objęte są:

 1. stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
 2. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Obowiązku zgłaszania nie stosuje się do:

 1. instalacji laboratoryjnych;
 2. instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
 3. instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:

a) zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,
b) w miejscu innym niż stała lokalizacja.

Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne są objęte obowiązkiem zgłaszania od 1 stycznia 2011 r. W przypadku instalacji przekazanych do użytkowania przed dniem 28 lipca 2005 r. obowiązek zgłaszania wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji, jednak w przypadku gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić ją w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879).

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia może wnieść sprzeciw w drodze decyzji.

Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
 2. zakończeniu eksploatacji instalacji
 3. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.

Prowadzący instalację jest obowiązany dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

Kto może załatwić sprawę?

Prowadzący instalację wymagającą zgłoszenia (lub upoważniona przez niego osoba).

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - wzór formularza określa Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879), zakres danych ujętych w zgłoszeniu określa Załącznik nr 2 ww. Rozporządzenia.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w opłatomacie, banku lub wydrukowany z Internetu).
 3. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy i potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji wynosi 120 zł.
Opłaty skarbowej należy dokonać przed złożeniem wniosku.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze budynku urzędu przy ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką, lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055
 

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji:
120 zł Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przyjmowane są tylko zgłoszenia przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879) na Formularzu zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Krok 2
Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym – Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 3
Zgłoszenie zostaje przez organ przyjęte,  jeżeli w ciągu 30 dni  od doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie uwag lub sprzeciwu w drodze decyzji.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

W godzinach pracy Urzędu
Pokój 326, III piętro
Tel. 32-238-55-32
Adres e-mail skowronek_i@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Zgłoszenie można wysłać pocztą.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link
- Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz.1883).
 5. Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie Skarbowej część I pkt.13 (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).
 6. Art. 64 ust. 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Środowiska

Kategoria sprawy:

SR – Promieniowanie

Numer karty

ŚR.17/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIzabela Skowronek
Data wytworzenia informacji2020-07-28 13:01:53
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 13:01:53
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:02:49
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 13:01:53