Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Co powinienem wiedzieć?

Instalacja z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  mogąca negatywnie  oddziaływać na  środowisko, podlega zgłoszeniu organowi  ochrony środowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzący instalację w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji, jednak w przypadku gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić ją w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dnia od dnia doręczenia zgłoszenia może wnieść sprzeciw w drodze decyzji.

Prowadzący instalację jest zobowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

a. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
b. zakończeniu eksploatacji instalacji
c. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art.152 ust.2 i 2 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, albo objętych oświadczeniem, o których mowa w art. 152 ust. 2 c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku, gdy zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji.

W przypadku zgłoszenia instalacji wymagającej pozwolenia proszę przejść do opisu usługi - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów

Kto może załatwić sprawę?

Prowadzący instalację lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

30 dni zgodnie z artykułem 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia należy przygotować zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz.2556).

Pisemne zgłoszenie eksploatacji instalacji powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (w jakich dniach tygodnia i w jakich godzinach);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgody z obowiązującymi przepisami;

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 • numerze REGON prowadzącego instalację;
 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia,  o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r.,  a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku,    a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (szczegóły w punkcie 5).
 • oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik.

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

120 zł – opłata za zgłoszenie instalacji
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:


Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zgłoszenie instalacji:
120 zł Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Podawczym – Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 2
Zgłoszenie zostaje przez organ przyjęte, jeżeli w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie zostaną wniesione uwagi.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 326, III piętro
Tel. 32-239-12-78

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Zgłoszenie można wysłać pocztą.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 3. Zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część I pkt.13
 4. Art. 64 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

SR – Powietrze

Wydział:

Wydział Środowiska

Numer karty

ŚR.18/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-07-28 12:40:01
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 12:40:01
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1aktualizacja przepisówAlicja Białorucka14-08-2023 08:36:10
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska22-02-2023 10:04:39
3Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 12:40:01