Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zgłoszenie robót

Zgłoszenie robót

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zgłoszenie budowy i robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę

Co powinienem wiedzieć?

Co do zasady, rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę.

Część robót budowlanych, których szczegółowa lista znajduje się w art. 29 ustawy z dnia
7 lipca 1994 – Prawo budowlane, została jednak zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Niektóre z tych robót wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Zgłoszenia wymagają roboty budowlane wskazane w art. 29 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego. Zgłoszeń można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub powodować:

 1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
 3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
 4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
   

Od 28.06.2015 r. zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast wymagające zgłoszenia zostały m. in.:

 1. budowa (rozbudowa, nadbudowa) i przebudowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

 2. budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

 3. budowa
  - sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  - sieci wodociągowych,
  - sieci kanalizacyjnych,
  - sieci cieplnych,
  - sieci telekomunikacyjnych.

Od 19.09.2020r. zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast wymagające zgłoszenia zostało m. in.:

 1. instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dodatkowe informacje dotyczące procesu budowlanego a także przykłady uzupełnionych wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://budowlaneabc.gov.pl/

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

21 dni. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu 21 dni, co oznacza, że po uzupełnieniu termin 21 dni liczony jest od nowa.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. Opis zamierzonych robót budowlanych, a także odpowiednie szkice, rysunki, dokumentacja fotograficzna, oraz pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
 4. Pełnomocnictwo AB
  Jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika  – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi wraz z opłatą skarbową 17 zł.

Załączniki wymagane w przypadkach:

I. Budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

 1. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. - 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu (sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (wraz z naniesionymi granicami własności oraz charakterystycznymi rzędnymi terenu) oraz 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
  i innymi dokumentami, których obowiązek wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów.
   

Projekt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

II. Budowy: wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa:

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. - 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu (sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (wraz z naniesionymi granicami własności oraz charakterystycznymi rzędnymi terenu*) oraz 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów. Projekt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

III. Budowy: przyłączy do budynków; instalacji zbiornikowych na gaz płynny dla zasilania domów jednorodzinnych; stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m 3; instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii:

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (w przypadku budowy instalacji gazowej projekt zagospodarowania działki lub terenu winien być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p. poż.).
 4. Protokół z narady koordynacyjnej usytuowania sieci uzbrojenia terenu (jeżeli jest wymagany).
 5. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Zawodowej;

IV. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych:

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. Projekt reklamy z opisem technicznym sposobu montażu, zawierającym widok elewacji (lub serwis zdjęciowy) z pokazaniem wysokości na jakiej umieszczona będzie reklama;
 4. Mapa z usytuowaniem obiektu i zaznaczoną lokalizacją reklamy.

V. Budowy: obiektów małej architektury w miejscach publicznych i podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych:

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(PB-5).
 3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
 4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień projektanta wraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Zawodowej.

VI. Instalowanie instalacji gazowej:

 1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. W przypadku sporządzenia projektu budowlanego na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym od 19.09.2020r.
  - 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu
  (sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez projektanta (wraz z naniesionymi granicami własności oraz charakterystycznymi rzędnymi terenu*) oraz 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
  i innymi dokumentami, których obowiązek wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów. Projekt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę podlega opłacie skarbowej, gdy dotyczy:

 1. budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane)
  • 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł
   o ile właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
 2. budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:
 • o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł
 • o długości do 1 kilometra - 105 zł
  o ile właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
 1. przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane (przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków)
 • 50% stawki określonej w pkt 1.
  o ile właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

Opłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku i dołączyć do niego potwierdzenie dokonania opłaty.
Powyższe opłaty nie są pobierane jeżeli przyjęcie zgłoszenia dotyczy budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
W pozostałych przypadkach opłaty nie są pobierane.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata za zgłoszenie budowy sieci:
105 zł Zgłoszenie budowy sieci, o którym mowa w art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. o długości do 1 kilometra
2143 zł Zgłoszenie budowy sieci, o którym mowa w art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. o długości powyżej 1 kilometra

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej https://bip.gliwice.eu/formularze

Krok 2
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów (aktualnie stanowisko nieczynne do odwołania).

Krok 3
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na drukach wniosków należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową.

Krok 4
Przyjęcie zgłoszenia następuje milcząco lub w formie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.

Zgłoszeń można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego poprzez Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że z tym dniem decyzja może podlegać wykonaniu. Zrzeczenie się prawa do odwołania pociąga za sobą taki skutek, że decyzja jest ostateczna i zarazem prawomocna. Skoro jest prawomocna to nie może być zaskarżona do sądu.

Kategoria sprawy:

AB - Pozwolenie na budowę

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty

AB.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-10 10:11:25
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-10 10:11:25
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 11:01:41
2Zmiana opisu dokumentuAlicja Białorucka27-09-2023 11:02:03
3Aktualizacja karty usługiAlicja Białorucka27-09-2023 11:02:03
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:15:26
5Zmiany w dokumencieSylwia Niklewicz10-07-2020 10:16:35
6Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 10:15:37
7Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 10:11:25