Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana - działka, budynek, lokal

Zmiana - działka, budynek, lokal

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów

Co powinienem wiedzieć?

Zmiany  ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków:

 1.  W drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
 • przepisów prawa,
 • wpisów w księgach wieczystych,
 • prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego - orzeczeń sądu,
 • ostatecznych decyzji administracyjnych,
 • aktów notarialnych,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
 • zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
 • wpisów w innych rejestrach publicznych,
 • dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b;
 1. W drodze decyzji administracyjnej - w pozostałych przypadkach.

Zgłoszenie/Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów należy złożyć w przypadku, gdy chcemy ujawnić zmianę właściciela nieruchomości na podstawie: postanowienia Sądu
ws nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia.

UWAGA:

 • Jeżeli załatwienie sprawy będzie wiązało się z wszczęciem postępowania administracyjnego, które skutkuje dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji, będzie wymagane uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

Kto może załatwić sprawę?

Kompletny wniosek może złożyć osobiście lub listownie właściciel / władający / pełnomocnik /  lub osoba trzecia.
Ważne jednak, aby wniosek był podpisany przez osobę posiadającą prawo do składania wniosków:

 • właściciel
 • władający w rozumieniu posiadania samoistnego lub władający na gruntach publicznych: wieczysty użytkownik,  użytkownik gruntów państwowych i samorządowych,
 • osoba reprezentująca jednostkę organizacyjną sprawującą zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
 • osoba reprezentująca osobę prawną, której zostało powierzone wykonywanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub innych praw rzeczowych,
 • osoba reprezentująca organ administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych, wojewódzkich zasobów nieruchomości,
 • notarialnie upoważniony pełnomocnik. W tym przypadku należy wnieść opłatę skarbową z tego tytułu w wysokości 17 zł
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 7 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie/wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Kompletny wniosek podpisany przez właściwą osobę wraz z odpowiednim załącznikiem, który stanowi podstawę ujawnienia zmiany w ewidencji gruntów:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub działu spadku (oryginał do wglądu);
 • akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z oryginalną pieczątką PINB (oryginał do wglądu);
 • wskazanie decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Wydział Architektury i Budownictwa udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania (funkcji) lokalu/budynku (numer decyzji, numer sprawy, data)

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN; PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055:
BIC (SWIFT); BIGBPLPW) 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać z wirtualnego biura obsługi na stronie: /formularze formularz „Zgłoszenie/wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków” (dostępny również powyżej w punkcie Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty),
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku lub w Wydziale Geodezji i Kartografii pok. 419 (IV piętro).

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii – pokój 419 (IV piętro);
 • listownie na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100  Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (patrz „Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu”).

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej (patrz pkt. „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?").

Krok 4
Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków może być:

 • odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub inną osobę posiadającą pisemne upoważnienie,
 • przesłane za pośrednictwem gońca w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice,
 • przesłane pocztą,
 • przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP – wyłącznie w przypadku zawiadomień w formie elektronicznej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Geodezji i Kartografii – Referat ds Aktualizacji Danych Geodezyjnych,
IV piętro,  pokój 403 lub pod numerem telefonu 32-239-11-59, 32-239-11-43,
oraz (w przypadku zmian dokonywanych na podstawie opracowań geodezyjnych)
IV piętro, pokój 400, 403 lub pod numerami telefonów 32-238-56-68, 32-239-11-43, 32-238-56-69

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • pocztą,
 • faksem na nr: 32/239-12-23.

„Zawiadomienie  o zmianach  w danych  ewidencji  gruntów  i budynków”  wysyłane   jest  do wnioskodawcy:

 • elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem gońca w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice,
 • listownie za pośrednictwem poczty polskiej.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo,  należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zmianami)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.775).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Numer karty

GE.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMałgorzata Kawka
Data wytworzenia informacji2020-07-23 06:55:44
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 06:55:44
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska25-07-2023 13:37:00
2Zmiany w dokumencieAlicja Białorucka25-07-2023 13:28:43
3aktualizacja kartyAlicja Białorucka25-07-2023 13:27:34
4aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:50:27
5Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 06:55:44