Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana pozwolenia na budowę (zmiana zgłoszenia z projektem)

Zmiana pozwolenia na budowę (zmiana zgłoszenia z projektem)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę (zmiana zgłoszenia z projektem)

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 36a ust. 1 istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zgodnie z art. 36a ust. 1a istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 li. A, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
  a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%
  b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%
  c) liczby kondygnacji
 3.  warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym osoby starsze
 4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 6. wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
  a) budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo budowlane lub
  b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 okt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane
 7. Zmiany źródłą ciepła do ogrzewania przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działku lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu budowlanego a także przykłady uzupełnionych wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://budowlaneabc.gov.pl

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)  można złożyć w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane są w terminie 1-go miesiąca, od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie  skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Informacja: Średni czas załatwiania sprawy wynosi ok. 30 dni po odliczeniu ww. terminów.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 2. W przypadku sporządzenia projektu budowlanego na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym do dnia 18.09.2020r. - 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. W przypadku budynku usługowego lub produkcyjnego wymagane są uzgodnienia rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych oraz ds. higieniczno-sanitarnych, a dla planowanej działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed złożeniem wniosku należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, (patrz – informacja na stronie Wydziału Środowiska).
  W przypadku sporządzenia projektu budowlanego na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym od dnia 19.09.2020r. - 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu (sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (wraz z naniesionymi granicami własności oraz charakterystycznymi rzędnymi terenu*) oraz 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów. Projekt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). 
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 4. Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany - o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 5. Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej.
 6. Pełnomocnictwo AB

W sytuacji gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik - oryginał (lub urzędowo poświadczony odpis) pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez inwestora wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zatwierdzenie projektu zawierającego zmiany - 47 zł

Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz dotyczące nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i zdrowia.

Opłaty skarbowej nie uiszczają jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata za zatwierdzenie projektu zawierającego zmiany:
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę/przebudowę

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub Biurze Obsługi Interesanta.

Krok 2
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów (aktualnie stanowisko nieczynne do odwołania).

Krok 3
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na drukach wniosków należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową.

Krok 4
Potwierdzeniem wykonania usługi jest decyzja administracyjna, którą odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)  można złożyć w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronom przysługuje prawo odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję (Prezydenta Miasta Gliwice) w terminie 14 dni od daty doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że z tym dniem decyzja może podlegać wykonaniu. Zrzeczenie się prawa do odwołania pociąga za sobą taki skutek, że decyzja jest ostateczna i zarazem prawomocna. Skoro jest prawomocna to nie może być zaskarżona do sądu.

Kategoria sprawy:

AB - Pozwolenie na budowę

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty

AB.10/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-10 11:20:50
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-10 11:20:50
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 10:59:15
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:14:07
3Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach16-09-2020 08:46:23
4Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 11:20:50