Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

- podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

- podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, o ile nie  wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się w:
- postaci papierowej albo
- formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)
 

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 3 lokale tzw. „mała wspólnota” – działająca samodzielnie tj. przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali (nieruchomości).
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 3 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania  obiektu lub jego części – 30 dni.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada
na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu 30 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 3. Pełnomocnictwo AB - Jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi wraz z opłatą skarbową 17 zł. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. Wpłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
 4. Zaświadczenie lub kopię zaświadczenia Prezydenta Miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 6. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.
 7. W przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy.
 8. W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 9. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego – ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – o ile jest wymagana.

UWAGA:
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami o pozwolenie na budowę, w którym należy określić zakres planowanej zmiany sposobu użytkowania.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót objętych obowiązkiem zgłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-3 ustawy Prawo budowlane.
 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nie podlega opłacie skarbowej zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów, pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055


Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i dołączyć do wniosku.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy obiekt w którym planuje się dokonać zmiany sposobu użytkowania znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a jeśli tak  należy wystąpić do Wydziału Planowania Przestrzennego o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem https://msip.gliwice.eu/.
W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi konieczność uzyskania  decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej zmiany sposobu użytkowania o którą należy wystąpić do Wydziału Planowania Przestrzennego.

Krok 2
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie Wydziału Architektury i Budownictwa p. 518 Vp.

Krok 3
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na drukach wniosków należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Krok 4
Przyjęcie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania następuje milcząco lub w formie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

UWAGA:
W przypadku wydania pozwolenia na budowę (przebudowę), wraz ze zmianą sposobu użytkowania uprawnieniem do wykonania robót jest  decyzja administracyjna. Postępowanie prowadzone jest w Wydziale Architektury i Budownictwa tut. Urzędu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.
Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania można również złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/
 

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego poprzez Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Kategoria sprawy:

AB - Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer karty

AB.9/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-13 06:25:11
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-13 06:25:11
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja publikatora podstawy prawnejAlicja Białorucka15-12-2023 09:52:04
2aktualizacja linkuAnna Imbiorska07-03-2023 15:58:07
3Aktualizacja treści w punkcie dotyczącym trybu odwoławczegoAnna Imbiorska07-03-2023 15:50:55
4usunięcie informacji o możliwości weryfikacji wniosku na stanowisku w BOIAnna Imbiorska07-03-2023 15:50:40
5dokonano zmian w punkcie sprawdź czy posiadasz wymagena dokumentyAnna Imbiorska07-03-2023 15:30:44
6wprowadzenie zmian w punkcie dotyczącym co powinienem wiedziećAnna Imbiorska07-03-2023 15:21:11
7aktualizacja linkuAnna Imbiorska21-02-2023 10:09:10
8Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz13-07-2020 06:35:48
9Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz13-07-2020 06:25:11